Wij introduceren Slimme Tarieven (English below)

Wij introduceren Slimme Tarieven (English below)
30-11-2021 Nieuws

Slimme Tarieven

Het bepalen van de juiste prijs voor jouw auto kan een lastig en tijdrovend klusje zijn. Daarom hebben wij een slimmere manier bedacht voor het bepalen van de juiste prijs voor jouw auto op SnappCar.  

Vanaf vandaag, zie je een schakelaar bij de prijsinstellingen van jouw auto op SnappCar (deze optie is op dit moment alleen beschikbaar via de website en nog niet via de app). Wanneer je deze aanzet, zet je een nieuwe optie aan genaamd ‘Slimme Tarieven Beta’.

Wat betekent dit?

Slimme Tarieven berekent dagelijks de optimale prijs voor jouw auto op basis van verschillende factoren, zoals vraag en aanbod op ons platform en seizoenstrends. Door de optie ‘Slimme Tarieven’ kun je verschillende prijzen vragen op verschillende dagen van de week op basis van de vraag van die dag. 

Wat levert het voor jou op?

 • Concurrerende prijs op basis van de vraag
 • Een hogere kans op het verhuren van je auto op dagen met lage vraag
 • Verhoog de kans op inkomsten
 • Verschillende prijzen door de week, automatisch geüpdatet
 • Je kan het nog altijd uitzetten als het je niet bevalt!

Hoe werkt het in de praktijk?

Op basis van de dagprijs die je hebt gekozen voor jouw auto en de actuele vraag naar een auto, zal Slimme Tarieven de dagprijs verhogen of verlagen. Wanneer de vraag voor auto’s hoger is, gaat de prijs omhoog. En wanneer de vraag naar auto’s minder is, gaat de prijs van jouw auto ook omlaag. De berekeningen hiervan gaan automatisch en worden regelmatig voor je geupdate. 

Hierbij een voorbeeld:

Hieronder zie je de prijzen voor een auto die Slimme Tarieven aan heeft staan. De auto heeft een dagprijs van €40,00 en je ziet hoe de prijzen kunnen variëren gedurende een week in midden december. Op de dagen met hoge vraag, zaterdag en zondag, is de prijs hoger, waardoor de kans op meer inkomsten wordt verhoogd. Op dagen met een lagere vraag, wordt de kans op het verhuren van je auto verhoogd door de prijs tijdelijk iets te verlagen.

Wanneer je jouw dagprijs aanpast, zal Slimme Tarieven de verschillende prijzen voor jou berekenen. Je bent vrij om je dagprijs aan te passen om te zien wat voor jou het beste werkt. 

Hoe start je met het gebruik van Slimme Tarieven?

 1. Ga naar onze website www.snappcar.nl (Belangrijk: op dit moment is Slimme Tarieven alleen zichtbaar op onze website en nog niet in de app. Echter, als je het aanzet, zullen je nieuwe prijzen zowel op de website als in de app zichtbaar zijn)
 2. Ga naar de prijsinstellingen van jouw auto
 3. Zet Slimme Tarieven aan

Zodra je het geactiveerd hebt, kun je de verschillende prijzen van jouw auto bekijken. Deze prijzen worden op regelmatige basis geüpdatet.

FAQ

 • Hoe wordt de prijs berekend?

  De prijs berekeningen worden beïnvloed door de vraag voor een auto op ons platform. De vraag naar een auto is normaal gesproken minder aan het begin van de week en piekt tijdens de weekenden. Ook worden seizoenstrends hierin meegenomen (zoals Kerstmis en vakanties).

 • Hoeveel zal mijn prijs variëren? 

  Wanneer je Slimme Tarieven aanzet, zie je een tabel met de prijzen die van toepassing zijn op jouw auto. Je dagprijs wordt niet meer dan 20% verlaagd en zal nooit lager zijn dan €20,-. Bij elk huurverzoek kun je de prijs bekijken die op jouw auto van toepassing was, voordat je het huurverzoek accepteert. 

 • Krijg ik meer huurverzoeken binnen?

  We kunnen je niet beloven dat je meer huurverzoeken zult ontvangen, omdat dit flink wordt beïnvloed door jouw autoinstellingen en factoren zoals je reactietijd. Maar omdat jouw prijs wordt aangepast op de vraag, zal er een hogere kans zijn dat jouw auto een aantrekkelijkere prijs heeft voor huurders (vergeleken met auto’s zonder Slimme Tarieven). 

 • Wat gebeurt er als ik mijn dagprijs aanpas terwijl ik Slimme Tarieven aan heb staan?

  Jouw dagprijs wordt gebruikt als de basis voor de berekening. Als je de dagprijs aanpast, zal Slimme Tarieven jouw prijzen herberekenen. Let op: als je je dagprijs aanpast, kan het even duren voordat de prijzen in het zoekoverzicht zijn aangepast en te zien zijn.

 • Wat gebeurt er als ik mijn dagprijs aanpas in de app?

  Als je je dagprijs aanpast in de app, zullen de Slimme Tarieven van jouw auto op basis daarvan worden aangepast (op zowel de website als app). Let op: als je je dagprijs aanpast, kan het even duren voordat de prijzen in het zoekoverzicht zijn aangepast en te zien zijn.
 • Waar zijn mijn nieuwe prijzen zichtbaar? 

  Jouw Slimme Tarieven zullen zichtbaar zijn voor alle huurders op de website en app.

 • Kan ik de prijs van een individuele dag aanpassen?

  Op dit moment helaas niet. Alle prijzen worden automatisch berekend en kunnen niet afzonderlijk worden aangepast.

 • Werkt Slimme Tarieven ook met boekingen van halve dagen? 

  Ja, de prijsberekening van boekingen voor een halve dag werkt op dezelfde manier als eerst.

 • Wat als ik de prijs van mijn auto niks vind met Slimme Tarieven?

  Je kunt altijd Slimme Tarieven weer uitzetten als je er niet tevreden mee bent. Even goede vrienden ;)

Heb je meer vragen?

Neem gerust contact met ons op via support@snappcar.nl


Introducing Smart Pricing

Smart Pricing

As a car owner, finding the right price for your car can be a difficult and time consuming task. That’s why we have been working on a smarter way for car owners to set their prices on SnappCar.

From today onwards, when you go to the price settings of your car on the SnappCar site (this feature is not available on apps yet), you will now see a switch where you can turn on a new feature called Smart Pricing Beta.

What is it?

Smart Pricing calculates the optimal daily price for your car based on a few factors, such as supply and demand on our platform and seasonality. It allows you to charge different prices on different days of the week, according to the demand. 

What’s in it for you?

 • Competitive price that matches demand
 • Higher chance of doing rentals on days of low demand
 • Increased earnings potential
 • Different prices throughout the week, automatically updated
 • You can always turn it off if you don’t like it!

How does it work in practice? 

Based on the daily price that you have selected for your car, Smart Pricing will increase or decrease it to match demand. So when demand for a car is higher, your price goes up. And when demand is low, your price also goes down. All this calculation happens automatically and is regularly updated for you.

Here is an example:

This is a car with a daily price of €40,00 and how prices might vary over a weekend in mid December with Smart Pricing on. On the high demand days, Saturday and Sunday, the price is higher, maximizing earning potential. On a lower demand day like Monday the price is lower, increasing the chances of doing a rental on what is typically a much quieter day. 

If you change the daily price, Smart Pricing will recalculate your prices for you. So you are free to tweak your daily price to see what works best for you.

How to start using it

 1. Go to our website www.snappcar.nl (Important: for now the Smart Pricing switch is only visible on the website, not in the app. However if you turn it on, your new prices will be visible both in the app and website)
 2. Go to the price settings of your car
 3. Turn on Smart Pricing

Once you activate it you can view the prices that will be applied to your car. These prices are updated on a regular basis.

FAQ

 • How is the price calculated?

  The price calculation takes into account the demand for a car on our platform. Demand for a car is usually lower at the beginning of the week and peaks during weekends. It also takes into account seasonality (such as Christmas) and public holidays.
 • How much will my price vary?

  If you turn Smart Pricing on, you’ll be able to view a table with the prices that will be applied to your car. Your daily price won’t reduce more than 20% and also will never go lower than €20,00. With every booking request you are able to review the price that was applied to your car before you accept it.

 • Will I get more bookings?

  We cannot promise that you will receive more bookings, since that is heavily dependent on your own car settings and factors such as your response time. But since your price will be adjusted according to demand, there is a higher chance that your car will have a more attractive price for renters (when compared to cars without Smart Pricing).

 • What happens if I change my daily price while I have Smart Pricing on?

  Your daily price is used as a base price for the calculation. If you change it, Smart Pricing will recalculate your prices. Please note that if you change your daily price it might take some time for your Smart Pricing to be updated on the search overview.

 • What happens if I change my daily price in the app?

  If you change your daily price in the app, your Smart Pricing will be updated accordingly (both on the website and app). Please note that it can take some time before your price is updated on the search overview.

 • Where will my new prices be visible?

  Your Smart Pricing will be visible to all renters on the website and app.

 • Can I adjust the price of one day individually?

  Unfortunately not at the moment. All the prices are calculated automatically and cannot be edited separately.

 • Does Smart Pricing take into account half-day bookings?

  Yes, the price calculation of half-day bookings works the same way as before.

 • What if I don’t like the price of my car with Smart Pricing?

  You can always disable Smart Pricing if you’re not happy with it. No hard feelings ;)

Have more questions?

Feel free to contact us on support@snappcar.nl

Share


Copyright © SnappCar 2024