We hebben onze Algemene Voorwaarden aangepast (English below)

We hebben onze Algemene Voorwaarden aangepast (English below)
23-04-2021 Nieuws

Naar aanleiding van veranderingen aan onze service, gaan we onze Algemene Voorwaarden aanpassen. De nieuwe Algemene Voorwaarden zullen ingaan vanaf 3 mei 2021. In deze blog kun je de meest gestelde vragen vinden over onze nieuwe Algemene Voorwaarden. 

Waar kan ik de nieuwe Algemene Voorwaarden vinden?

De nieuwe Algemene Voorwaarden zullen de eerste keer dat je inlogt op ons platform op of na 3 mei 2021 worden getoond. Je kunt de nieuwe voorwaarden dan lezen en downloaden en ze accepteren. Je kunt de nieuwe Algemene Voorwaarden hier vinden. 

Moet ik de nieuwe Algemene Voorwaarden accepteren?

Ja. Om SnappCar te kunnen blijven gebruiken moet je de aangepaste Algemene Voorwaarden accepteren. Als je de nieuwe Algemene Voorwaarden niet accepteert, is stoppen met het gebruik van SnappCar de enige mogelijkheid.

We willen je nu alvast over informeren over de veranderingen, zodat je de tijd hebt om te lezen over de veranderingen voordat je ze accepteert. 

Hoe kan ik de nieuwe Algemene Voorwaarden accepteren?

Wanneer je op of na 3 mei 2021 inlogt op SnappCar, worden de nieuwe Algemene Voorwaarden aan je getoond. Lees de voorwaarden goed en accepteer ze. Daarna kun je SnappCar weer zoals gewoonlijk gebruiken. 

Waarom hebben we een update gemaakt?

SnappCar kijkt voortdurend naar de service die we bieden. Dit omvat ook de samenwerking met externe partijen, zoals onze verzekeringspartners. Naarmate de tijd verstrijkt, veranderen er aspecten aan onze service. Daarom was een herziening van onze Algemene Voorwaarden vereist.

Wat is er precies veranderd ten opzichte van de vorige Algemene Voorwaarden?

De artikelen die significant zijn veranderd of zijn toegevoegd aan de nieuwe Algemene Voorwaarden van 3 mei 2021 zijn:

 • Algemeen/Toepasselijkheid/scope
 • Definities
 • Artikel 3 (3.6, 3.7)
 • Artikel 5 (5.1, 5.2, 5.5, 5.11)
 • Artikel 6 (6.2, 6.8)
 • Artikel 7.1
 • Artikel 8 (8.3, 8.7, 8.10, 8.11, 8.13)
 • Artikel 10 (10.2, 10.4, 10.5-6, 10.11)
 • Artikel 11 (11.3, 11.4, 11.5, 11.9, 11.11, 11.12, 11.13)
 • Artikel 13 (13.3, 13.4)
 • Keyless

Wat zijn de belangrijkste veranderingen van de Algemene Voorwaarden?

Meerdere artikelen van de Algemene Voorwaarden zijn aangepast. De meest substantiële aanpassingen zijn de volgende: 

 • We hebben een nieuw onderdeel voor Keyless huurperiodes toegevoegde aan de Algemene Voorwaarden. De voorwaarden voor Keyless huurperiodes waren hiervoor opgenomen in een andere set van Algemene Voorwaarden. Om het helderder te krijgen voor onze gebruikers, hebben we deze twee documenten samengevoegd en hier een gezamenlijke set van Algemene Voorwaarden van gemaakt. 
 • We hebben meer informatie toegevoegd over wat voor soort veiligheidschecks we kunnen uitvoeren en beslissingen die daaraan gerelateerd zijn. Bijvoorbeeld: we kunnen een aanmelding weigeren als diegene niet voldoet aan bepaalde veiligheidschecks (artikel 3.6) en we kunnen een gebruikersprofiel verwijderen in bepaalde gevallen (artikel 3.7).
 • De verantwoordelijkheden van gebruikers op ons platform wanneer ze een auto huren zijn verder gespecificeerd. Bijvoorbeeld: 
  • De foto’s van de auto in het profiel van de verhuurder moeten up-to-date zijn (artikel 5.2 en 8.10). 
  • Onjuistheden in de huurovereenkomst moeten gerapporteerd worden aan SnappCar support binnen 48 uur na het einde van een huurperiode (artikel 8.13). 
  • Schades aan het voertuig moeten direct aan de verzekeraar worden gerapporteerd, binnen de termijn die daarvoor bepaald is door de verzekeraar (artikel 10.2). 
  • De verhuurder van de auto is verantwoordelijk voor het naleven van belastingverplichtingen of andere regelgevingen die van kracht kunnen zijn op de huur of lease van het voertuig (artikel 11.11).
  • De huurder van het voertuig moet het voertuig terugbrengen naar een toegewezen parkeerplek (welke expliciet is goedgekeurd door de eigenaar van de auto, artikel 8.7). 
  • Het eigen risico dat betaald dient te worden door de huurder kan variëren op basis van verschillende factoren.
  • Als de huurder het eigen risico niet heeft afgekocht wanneer een schade zich voordoet, is SnappCar gerechtigd om een voorschot op het eigen risico te innen op de huurder (artikel 10.5 en 10.6).
  • SnappCar kan een borg eisen aan een huurder (artikel 11.13).
 • We werken samen met nieuwe betalingsaanbieders: Stripe en Mollie Payments. Bij het accepteren van de Algemene Voorwaarden van SnappCar, gaan gebruikers akkoord met de Algemene Voorwaarden van deze aanbieders. Als gebruikers dit niet accepteren, kunnen ze geen gebruik maken van de service die door SnappCar wordt aangeboden (artikel 11.3-11.5).
 • We maken duidelijk dat gebruikers geen aanspraak kunnen maken op enige vorm van inkomstenverlies (artikel 13.3) en dat we niet verantwoordelijk zijn voor de kosten van schades die naar aanleiding van de beoordeling van de verzekeraar wel of niet gedekt worden (artikel 13.4).

 

We’ve updated our Terms & Conditions

As a result of changes to our service, we will adjust our general terms and conditions. The new Terms & Conditions will be effective from May 3rd, 2021. In this blog you will find the most frequently asked questions about our new Terms & Conditions.

Where can I find the new Terms & Conditions?

The new Terms & Conditions will be shown the next time you will login to our platform on or after May 3rd, 2021. You will be able to read and download the new terms and accept them. You can find the new terms and conditions here

Do I have to accept the new Terms & Conditions?

Yes. To continue using SnappCar you have to accept these updated terms. If you do not want to accept the new Terms and Conditions, the only option for you is to stop using SnappCar. 

We inform you now so you can take your time and read what has changed before you accept. 

How do I agree to the new Terms & Conditions?

When logging in on SnappCar, from May 3rd 2021 on, you will be presented with the new Terms and Conditions. Please go through the terms and accept them. After that you will be able to use SnappCar like usual. 

Why is there an update?

SnappCar continuously reviews its service, including the cooperation with external parties like our insurance partners. Over time certain aspects of our service have been changed or updated. Therefore, a renewal of the Terms and Conditions was required.

What exactly changed compared to the previous terms and conditions?  

The articles that significantly changed or were added into the new Terms & Conditions of May 3rd 2021 are:

 • General/applicability/scope
 • Definitions
 • Article 3 (3.6, 3.7)
 • Article 5 (5.1, 5.2, 5.5, 5.11)
 • Article 6 (6.2, 6.8)
 • Article 7.1
 • Article 8 (8.3, 8.7, 8.10, 8.11, 8.13)
 • Article 10 (10.2, 10.4, 10.5-6, 10.11)
 • Article 11 (11.3, 11.4, 11.5, 11.9, 11.11, 11.12, 11.13)
 • Article 13 (13.3, 13.4)
 • Keyless

What are the most important changes to the Terms and Conditions?

Several articles within the Terms and Conditions have changed. The most substantial changes are the following:

 • We have included a new section for keyless rental in the Terms and Conditions. Terms for keyless rental were included in a separate set of Terms and Conditions before. In order to make it more clear for our users, we have merged the two documents and created one set of Terms and Conditions.
 • We have included more information on what type of security checks that we may perform and decisions related to that. For example, we may refuse registration of users if they do not pass certain security checks (article 3.6) and we may delete a user profile in certain circumstances (article 3.7).
 • The responsibilities of users of the platform when renting a car have been further specified. For example, 
  • The owner of the vehicle needs to provide up to date pictures of the vehicle on his or her profile (article 5.2 and 8.10). 
  • Any inaccuracies in the rental agreement must be reported to SnappCar support within 48 hours after the end of the rental period (article 8.13). 
  • Damages to the vehicle must be reported to the insurer directly, within the time frame as determined by the insurer (article 10.2). 
  • The owner of the vehicle is responsible for compliance with tax or other regulations that may apply to the rental or lease of the vehicle (article 11.11).
  • The renter of the vehicle needs to return the vehicle to a permitted parking space (which is explicitly approved by the owner of the car, article 8.7). 
  • The deductible that has to be paid by the renter may vary depending on certain factors. 
  • If the renter has not bought off the deductible and damages occur, SnappCar is entitled to collect a prepayment on the deductible from the renter (article 10.5 and 10.6).
  • SnappCar may demand a deposit from a renter (article 11.13).
 • We work with new payment providers, Stripe and Mollie Payments. By agreeing to SnappCar’s Terms and Conditions, users agree to be bound by the terms and conditions of these providers. If users do not accept this, they cannot use the services as provided by SnappCar (article 11.3-11.5).
 • We clarify that users may not claim any loss of revenues (article 13.3) and that we are not liable for damages arising as a result of the insurer’s assessment on whether or not damages are eligible for reimbursement (article 13.4).

Share


Copyright © SnappCar 2023