Het betalen van een boeking bij SnappCar gaat veranderen voor onze huurders (English below)

Het betalen van een boeking bij SnappCar gaat veranderen voor onze huurders (English below)
08-10-2020 Nieuws

We werken bij SnappCar dagelijks aan het verbeteren van ons platform om te zorgen dat het nog gemakkelijker, veiliger en goedkoper is om een auto te huren. We gaan daarom vanaf 1 november al onze huurders stimuleren om vaker met creditcard te betalen. Betalen met iDeal blijft gewoon mogelijk, maar dan vragen we wel een borg van €250,- die je na je huur weer terug kunt krijgen.

Waarom doen we dit?

Van oudsher is SnappCar het meest toegankelijke en betaalbare autodeelplatform van Nederland. Daar hoorde bij dat je – in tegenstelling tot bijna alle andere deelplatformen of autoverhuurbedrijven – geen borg hoefde te betalen als je een auto wilde huren via SnappCar. Dat werkte heel lang heel goed: de “early adopters”, onze community van het eerste uur, was (en is) ontzettend betrokken bij het platform en hielp ons om een veilig en betrouwbaar platform te bouwen.

Inmiddels is autodelen bij een steeds groter publiek bekend en vinden steeds meer mensen hun weg naar SnappCar. Daarnaast is onze “Keyless” propositie erg populair en huren gebruikers vaak een auto zonder de eigenaar persoonlijk te ontmoeten. Daar zijn we uiteraard zeer blij mee, maar het zorgt ook soms voor wat onhandige of lastige situaties. Om enkele voorbeelden te geven:

  • Een huurder wil een boeking verlengen, de verhuurder gaat akkoord, maar het lukt de huurder niet meer om op tijd te betalen. Ons support team kan bijna altijd helpen in dit soort situaties, maar het leidt tot een hoop gedoe en extra handelingen.  Gemakkelijker zou zijn als de verlenging direct betaald is wanneer de verhuurder heeft geaccepteerd.
  • Een huurder vergeet zijn extra kilometers te betalen na afronding van de boeking of er stond niet genoeg geld op zijn rekening. De kosten zijn vaak te klein voor een incassobureau, maar moeten links- of rechtsom wel gedekt worden en daar betaalt onze hele community aan mee. Het zou eerlijker zijn als die kosten gewoon werden betaald door degene die ze heeft gemaakt.
  • Een huurder heeft per ongeluk een boete of schade gereden, maar had daar geen rekening mee gehouden en kan de boete of het eigen risico – om wat voor reden dan ook – niet voldoen. Hij of zij reageert niet op betalingsherinneringen, waardoor het probleem een stuk groter wordt en leidt tot een nare klantervaring. Beter zou zijn om vooraf te checken of de huurder eventuele extra kosten kan dragen.

Deze voorbeelden kunnen voorkomen worden door de creditcardgegevens van onze huurders te vragen of een borg. Daarnaast wordt het gemakkelijker om in de toekomst verbeteringen door te voeren. Denk bijvoorbeeld aan het verrekenen van benzine via het platform.

Met het introduceren van creditcards of borg zijn we niet over één nacht ijs gegaan.  Immers: hebben mensen wel een creditcard en is men bereid om een borg te betalen?  Creditcards zijn minder populair dan iDeal in Nederland, maar veel mensen hebben er wel eentje en gebruiken die steeds vaker voor aankopen via internet en gebruiken hem vooral op het gebied van mobiliteit (denk maar aan de Uber app).  

We hebben daarnaast in de afgelopen maanden veelvuldig geëxperimenteerd met het invoeren van een borg en veel geleerd. Inmiddels maakt een klein deel van onze gebruikers al een paar maanden gebruik van de borg, hebben we goed geluisterd naar de feedback die we kregen over hoe lang het duurt voordat je je borg terugkrijgt en hebben we gekeken of het platform nog voldoende toegankelijk blijft, zodat verhuurders hun auto vaak kunnen blijven verhuren. De oplossing die we nu bieden – betalen met creditcard óf betalen met iDeal en borg – voorziet daarin.  

Hoe werkt het betalen via creditcard of via iDeal inclusief borg?

Als je met creditcard betaalt, vragen we geen borg en worden extra kosten gemakkelijk van je creditcard afgeschreven. Als je echter op de oude vertrouwde manier met iDeal betaalt, vragen we je ook om een borg van €250, die we vasthouden totdat je deze terugvraagt. De borg kan je direct na het einde van je laatste huurperiode terugvragen, als er uit onze controle blijkt dat je geen openstaande schulden hebt (schades, verkeersboetes, etc). Wanneer je jouw borg hebt teruggevraagd storten wij deze binnen uiterlijk 1-8 dagen weer op jouw rekening. Voor frequente gebruikers is het gemakkelijk om de borg te laten staan en dus niet terug te vragen, want je hoeft dan niet opnieuw een borg te betalen bij een volgende boeking. 

Met deze verbeteringen kunnen we meer betaalgemak en veiligheid bieden, en blijven we nog steeds één van de meest laagdrempelige platformen om autodelen te kunnen ervaren.  En dat is belangrijk voor onze missie: het terugdringen van het aantal auto’s in onze maatschappij door te delen, zonder in te boeten op de vrijheid en flexibiliteit die een auto biedt.

The payment of bookings at SnappCar will change for our renters.

At SnappCar we work every day to improve our platform and to make sure that it is easier, safer and cheaper to rent a car. Therefore, from November 1st, we will stimulate our renters to use a credit card for payment. Paying with iDeal remains an option, however, we will require a €250 deposit, which will be refunded after the renting period.

Why do we do this?

Since our origin, SnappCar is the most accessible and affordable car sharing platform in The Netherlands. As opposed to many other sharing platforms or car rental agencies, a deposit was not required when renting a car via SnappCar. This worked very well for a long period of time. Our “early adopters”, our community from the very beginning, was (and still is) very much involved with the platform and helped us to develop a safe and reliable platform.

In the meantime, carsharing has gained more awareness amongst society and more people find their way to the SnappCar platform. Also, our “Keyless” proposition is very popular and renters frequently rent without meeting the car owner personally. Of course we are happy with this, but it can sometimes lead to unhandy or tricky situations. To give a handful of examples:

  • A renter wants to extend their booking, the car owner agrees, but the renter is not able to pay in time. Our support team can almost always help in these situations, but it requires quite the effort to get it done. It would be easier if the extension is immediately paid once the owner accepts.
  • A renter forgets to pay for additional kilometres after finishing a booking, or doesn’t have sufficient balance on their account. These costs are often too small for collection agencies, but need to be paid for anyways – and our whole community is taking that bill. It would be fairer for all if these costs are paid by the renter who made them.
  • A renter accidentally got fined or damaged the car, didn’t account for the potential costs of the fine or deductible, and doesn’t have sufficient balance for it. The renter does not reply on payment reminders, causing the issue to grow over time and creating a bad user experience for the owner. It would be better to be able to check beforehand if the renter can carry potential additional costs.

These illustrated examples can be prevented by either requesting credit card details or with a deposit. Also, it will be easier to improve the platform in the future. Think about paying costs for fuel via the platform.

Introducing credit cards or deposits doesn’t happen overnight. Do people have credit cards? And are people willing to pay a deposit? Credit cards are less common than iDeal in The Netherlands. Still, more and more people own these to purchase products on the internet or use it for mobility (e.g. Uber).

Throughout the last months we have been experimenting with requesting deposits and learned a lot about it. Already, a small group of renters are already working with deposits for the past few months. We have listened carefully to their feedback, how long it took to get the deposit refunded, and if the platform remains as accessible – so that car owners can keep renting out their cars. The solution we provided now, paying with credit card or paying with iDeal including a deposit, foresees this.

How does paying with a credit card or with iDeal including deposit work?

If you pay with your credit card we won’t ask for a deposit and additional costs will easily be deducted from your card. If you prefer to pay with iDeal we will ask for a €250 deposit, which we will refund upon your request. You can request this back directly after the end of your last renting period, we will honor this request once we can verify that there are no more debts to pay (e.g., damages, fines). Once your request has been approved it will be refunded to your account within 1-8 days. For frequent users it is easier to leave the deposit and not request for a refund immediately, so that you don’t have to pay another deposit for your next booking.

With these improvements we can offer you more payment options and safety. We will remain one of the most accessible platforms to experience car sharing. And that is what really matters for our mission: reducing the number of cars in our society by sharing, without limiting the flexibility and freedom that a car offers.

Share


Copyright © SnappCar 2024