PDF

SnappCar algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op het gebruik van de Dienst van SnappCar. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor het gebruik van de Dienst van SnappCar door personen die een auto verhuren en personen die een auto huren.

SnappCar adviseert je deze Algemene Voorwaarden aandachtig door te nemen zodat je weet welke rechten en verplichtingen je hebt.

Houd er rekening mee dat u de dienst afneemt van Minbildinbil ApS indien het Voertuig waar de transactie op betrekking heeft, is geregistreerd en wordt verhuurd in Denemarken en met Flexidrive Sverige AB indien het Voertuig waar de transactie op betrekking heeft, is geregistreerd wordt verhuurd in Zweden. In alle andere gevallen worden de dienst afgenomen van Carshare Ventures B.V.

Hierna worden Carshare Ventures B.V., Minbildinbil ApS, Flexidrive Sverige AB en alle andere gelieerde ondernemingen aangeduid als "Snappcar", "wij", "ons" of "onze ".

Artikel 1 Definities

Content: alle informatie die door SnappCar zelf op het Platform is geplaatst, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de lay-out en look-and-feel van het Platform, de opgenomen logo’s en merken en bepaalde teksten.

Dienst: de dienst die SnappCar aan jou verleent, die bestaat uit het aanbieden van een Platform waarmee huur en verhuur van Voertuigen tussen particulieren mogelijk wordt gemaakt.

Gebruiker: de natuurlijke persoon die een Profiel heeft aangemaakt op het Platform voor het gebruik van de Dienst.

Geverifieerd Gebruiker: de Gebruiker die door SnappCar is geverifieerd, waarbij verificatie is gebeurd op basis van een combinatie van controles op verschillende door Gebruiker aangeleverde gegevens.

Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van SnappCar.

Huurder: de Gebruiker die in het kader van een Huurovereenkomst optreedt als hurende partij.

Huurovereenkomst: de overeenkomst die via het Platform tot stand komt tussen een Huurder en Verhuurder voor de huur van een Voertuig.

Huursom: de som van de Huurvergoeding, de Kilometervergoeding, de Verzekering Fee, SnappCar Fee en eventuele andere toeslagen.

Huurperiode: de periode die ligt tussen het overhandigen van de sleutel bij de ontvangst van het Voertuig door de Huurder en het retourneren van de sleutel aan de Verhuurder bij het afleveren van het Voertuig door de Huurder.

Huurverzoek: het aanbod van de Huurder voor het sluiten van de Huurovereenkomst, zoals via het Platform kan worden verzonden aan de Verhuurder;

Huurvergoeding: de prijs voor de huur van het Voertuig die Huurder en Verhuurder zijn overeengekomen, exclusief de verzekeringspremie, en de SnappCar Fee en eventuele andere toeslagen.

IE rechten: alle rechten van industriële en/of intellectuele eigendom, waaronder, maar niet uitsluitend, auteursrechten, softwarerechten, databankrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten, handelsnaamrechten, naburige rechten en knowhow.

Kilometervergoeding: de prijs voor de gereden kilometers die Huurder en Verhuurder zijn overeengekomen, exclusief de Verzekering Fee en de SnappCar Fee.

Platform: het platform dat via de mobiele applicatie van SnappCar of de huidige en toekomstige Snappcar websites, waaronder, maar niet uitsluitend www.snappcar.nl, www.snappcar.dk, www.snappcar.se, www.snappcar.de of enige andere Snappcar website en onderliggende pagina‘s, bereikbaar is en dat aan jou de mogelijkheid biedt om van de Dienst gebruik te maken.

Profiel: een individuele profiel pagina die door jou wordt gecreëerd en beheerd, wanneer jij je aanmeldt als gebruiker op het Platform.

Schade: alle schade, gebreken en andere onvolkomenheden (ontstaan aan het Voertuig gedurende de Huurperiode).

SnappCar: de handelsnaam van de besloten vennootschap CarShare Ventures B.V., gevestigd te Utrecht aan het Jaarbeursplein 6, 3521 AL en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55839118 en/of aan haar gelieerde ondernemingen, waaronder, maar niet uitsluitend Minbildinbil ApS en Flexidrive Sverige AB.

SnappForm: het formulier dat de Huurder en Verhuurder gezamenlijk invullen en ondertekenen voor aanvang van de Huurperiode en na afloop van de Huurperiode. Indien sprake is van een digitale versie van het formulier (en digitaal invullen via een SnappCar applicatie) dan wordt ´ondertekenen` gelijkgesteld aan `bevestiging` via elektronische weg en kan het formulier na bevestiging worden gedownload door Huurder en Verhuurder.

SnappCar Fee: de bemiddelingsvergoeding die Snappcar in rekening brengt aan Gebruikers.

SnappCar IE: Alle IE rechten ten aanzien van de Dienst, het Platform en de Content.

Verhuurder: de Gebruiker die in het kader van een Huurovereenkomst optreedt als verhurende partij.

Verzekeraar: de verzekeringsmaatschappij die de Verzekeringsovereenkomst aanbiedt.

Verzekering Fee: de premie die door SnappCar namens Verzekeraar in rekening wordt gebracht aan Gebruikers.

Verzekeringsovereenkomst: de overeenkomst tussen de Verhuurder (als verzekeringsnemer), Huurder (als verzekerde) en de Verzekeraar ten behoeve van het gebruik van een Voertuig dat via het Platform is gehuurd.

Voertuig: een auto, personenbusje, camper, of een ander motorisch aangedreven personenvoertuig met minimaal 3 wielen, waarvoor een algemeen autorijbewijs vereist is.

Voorschotten: alle redelijke en evenredige kosten die SnappCar ten behoeve van een Gebruiker en/of namens een Gebruiker heeft gemaakt gedurende de Huurperiode, waaronder, maar niet uitsluitend kosten in verband met pech, ongeval, schadeherstel, wegsleepregelingen, verkeersboetes en/of anderszins.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Dienst.

 • SnappCar kan deze Algemene Voorwaarden op elk moment wijzigen of aanvullen. De meest actuele Algemene Voorwaarden zijn op het Platform te vinden. Indien een wijziging van de Algemene Voorwaarden plaatsvindt, worden de nieuwe Algemene Voorwaarden tijdens jouw eerstvolgende gebruik van het Platform onder je aandacht gebracht. Als je het Platform blijft gebruiken na wijziging of aanvulling van deze Algemene Voorwaarden, accepteer je daarmee de gewijzigde of aangevulde Algemene Voorwaarden onherroepelijk. Als je niet instemt met de gewijzigde of aangevulde Algemene Voorwaarden, is je enige mogelijkheid om de Dienst niet meer te gebruiken en je Profiel te verwijderen.

 • Als gevolg van de Dienst of bemiddeling door SnappCar, kan tussen de Huurder en de Verhuurder een Huurovereenkomst worden gesloten. SnappCar is geen partij bij die Huurovereenkomst.

 • Deze Algemene Voorwaarden gelden tussen SnappCar en de Gebruiker. Overige documenten en informatie die beschikbaar is via het Platform dient slechts ter informatie.

Artikel 3 Registratie en Profiel

3.1 Voor gebruik van de Dienst dien je jezelf te registreren als Gebruiker en een Profiel op te stellen.

3.2 Je garandeert dat alle informatie in je Profiel juist, volledig, accuraat en relevant is. Je erkent dat de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens van groot belang is voor de (optimale) werking van het Platform en de Dienst. Je erkent zelf volledig verantwoordelijk te zijn voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens en alle gevolgen van onjuiste, onvolledige of incorrecte gegevens in jouw Profiel. Je erkent dat alle schade die jij, SnappCar of een derde lijdt als gevolg van jouw onjuiste of onvolledige informatie volledig voor jouw rekening en risico komt, tenzij dwingend recht anders bepaald.

3.3 De gegevens die je tijdens het registratieproces verstrekt zullen worden opgeslagen in een database en verwerkt in overeenstemming met het Privacy- & Cookie Policy, dat je hier Privacy Policy Cookie Policy kunt raadplegen.

3.4 Het is niet toegestaan om je meer dan 1 (één) maal te registreren als Gebruiker en/of meerdere Profielen tegelijkertijd op te stellen of aan te maken op het Platform.

3.5 Je bent zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van je wachtwoord en gebruikersnaam combinatie. Je mag je gebruikersnaam en/of wachtwoord niet aan derden verstrekken dan wel derden op enige manier toegang geven tot jouw Profiel. Je bent dan ook zelf aansprakelijk voor al het gebruik dat via jouw gebruikersnaam en het wachtwoord van het Platform wordt gemaakt. SnappCar mag ervan uitgaan dat jij ook daadwerkelijk degene bent die zich aanmeldt met jouw gebruikersnaam en wachtwoord. Zodra je reden hebt te vermoeden dat een gebruikersnaam of wachtwoord in handen is gekomen van onbevoegden, moet je dat zo snel mogelijk aan SnappCar laten weten. Verder heb je de verplichting om zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van het wachtwoord.

3.6 Het staat SnappCar te allen tijde vrij om een Profiel te verwijderen, waaronder, maar niet uitsluitend, in het geval van klachten over de Gebruiker die SnappCar ontvangt van andere Gebruikers.

Artikel 4 Vereisten voor de Gebruiker

4.1 Voor een registratie als Gebruiker, het gebruik van de Dienst en het sluiten van een Huurovereenkomst gelden de volgende voorwaarden:

 1. Je bent minimaal 21 jaar oud, en indien je een Voertuig wenst te huren minstens 12 maanden in het bezit van een geldig rijbewijs (voor de categorie Voertuig die je wenst te huren);

 2. Je bent in het bezit van een geldig identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart) en geldig rijbewijs en je hebt deze documenten geüpload in je Profiel conform de daarvoor gestelde eisen, indien en voorzover daarom verzocht is;

 3. Je bent in de 2 jaar voorafgaand aan het sluiten van een Huurovereenkomst en/of registratie als Gebruiker niet betrokken geweest bij meer dan 2 schadeclaims aan Voertuigen waar jij direct of indirect aansprakelijk voor bent/wordt gehouden;

 4. Je bent in de 8 jaar voorafgaand aan het sluiten van een Huurovereenkomst als Huurder:

  1. niet uitgesloten of geweigerd door enige verzekeraar, bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, wegens wanprestatie, achterstallige betalingen, fraude, onrechtmatig of slecht gedrag, of anderszins, en er zijn om deze redenen ook geen andere aanvullende eisen gesteld aan een door jou of op jouw naam gesloten verzekering, bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend hogere premie, hoger eigen risico en/of beperking van de dekking;

  2. niet veroordeeld in verband met rijden onder invloed (drank en/of drugs), gevaarlijk rijden, rijden zonder verzekering en/of verzekeringsfraude;

 5. Je gebruikt als Huurder geen medicatie, en hebt geen beperking, handicap en/of ziekte waardoor je rijgedrag negatief kan worden beïnvloed;

 6. Je hebt je Profiel volledig naar waarheid ingevuld en een recente foto van jezelf als profielfoto geüpload in je Profiel conform de daarvoor gestelde eisen;

 7. Je hebt ingestemd en bent akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden, de Privacy Policy & Cookie Policy, het Boetebeleid en de Gedragsregels, die je hier kunt raadplegen Algemene Voorwaarden Privacy Policy Cookie Policy Algemeen Boetebeleid voor Verhuurders Algemeen Boetebeleid voor Huurders Gedragsregels voor Autogebruikx.

4.2 Door je te registreren als Gebruiker, gebruik te maken van de Dienst en/of een Huurovereenkomst te sluiten garandeer je dat je voldoet (en blijft voldoen) aan alle bovengenoemde vereisten. Indien je niet (meer) voldoet aan een van deze voorwaarden, mag je geen gebruik (meer) maken van de Dienst als Gebruiker en is SnappCar gerechtigd je van gebruik van de Dienst uit te sluiten en je Profiel te verwijderen.

4.3 Je bent zelf volledig aansprakelijk voor alle schade en kosten die jezelf, SnappCar en/of derde partijen lijden als gevolg van het feit dat je niet (meer) voldoet aan bovengenoemde vereisten.

4.4 SnappCar en de Verzekeraar zijn gerechtigd om de identiteit, kredietwaardigheid, strafrechtelijk verleden en verleden op het gebied van rijgedrag van de Gebruiker te controleren door middel van databases van derden.

4.5 SnappCar behoudt zich het recht voor additionele vereisten en/of voorwaarden te verbinden aan het gebruik van de Dienst en/of je registratie als Gebruiker, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend ten behoeve van de controle van identiteit(gegevens), de staat van het Voertuig en/of overige transactie gegevens.

Artikel 5 Vereisten voor de Verhuurder & Voertuig

5.1 Voor een registratie als Verhuurder gelden in aanvulling op de voorwaarden uiteen gezet in artikel 3 en 4, de volgende voorwaarden:

 1. Alle Voertuigen die ter verhuur worden aangeboden dienen te zijn geregistreerd in je Profiel;

 2. Je garandeert dat alle door jou aangeboden Voertuigen voldoen aan de volgende vereisten:

  1. Alle basis veiligheidseisen en registraties die gelden in het land waar het Voertuig wordt verhuurd;

  2. Het Voertuig is vrij van gebreken, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen in de Huurovereenkomst met de Huurder en vastgelegd in het SnappForm;

  3. Het Voertuig is ten minste verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid (WA);

  4. Alle belastingen, waaronder wegenbelasting, ten aanzien van het Voertuig zijn (tijdig) betaald;

  5. Het Voertuig is voorzien van een geldig kenteken, welk kenteken geldig is en geregistreerd is in het land waar het Voertuig wordt verhuurd;

  6. Het Voertuig is volledig jouw eigendom (of je dient vooraf een schriftelijke machtiging te overleggen waaruit blijkt dat de rechtmatig eigenaar jou heeft gemachtigd het Voertuig via het Platform te Verhuren. In het geval van een leaseauto, dien je vooraf toestemming van de leasemaatschappij te kunnen aantonen en dient Snappcar vooraf toestemming te verlenen voor het aanbieden van de auto op het Platform);

  7. Het Voertuig heeft al het regulier onderhoud gehad zoals geadviseerd door de fabrikant van het Voertuig;

  8. Het Voertuig kan normaal worden gebruikt en bevat voldoende noodzakelijke vloeistoffen, waaronder, maar niet uitsluitend, motorolie, remolie, koelvloeistof, etc., tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen in de Huurovereenkomst met de Huurder.

5.2 Indien een Voertuig op enig moment niet meer volledig voldoet aan de bovengenoemde vereisten, ben je verplicht om het Voertuig van je Profiel te verwijderen en alle uitstaande reserveringen of Huurovereenkomsten te beëindigen en/of Huurverzoeken af te wijzen.

5.3 SnappCar is daarbij te allen tijde gerechtigd het Voertuig van het Platform te verwijderen en alle uitstaande reserveringen of Huurovereenkomsten te beëindigen en/of Huurverzoeken af te wijzen, wanneer zij een vermoeden en/ of aanwijzingen heeft dat een Voertuig niet meer voldoet aan één of meerdere vereisten zoals gesteld in artikel 5.1 sub b.. Dit is onder meer (maar niet uitsluitend) het geval wanneer er bovengemiddeld veel pech-meldingen betrekking hebben op een Voertuig en ook wanneer Snappcar een melding ontvangt van een lease maatschappij dat de toestemming waarnaar verwezen wordt in artikel 5.1 sub b (vi). is ingetrokken.

5.4 Het is de Verhuurder niet toegestaan meer dan drie (3) Voertuigen aan het Profiel toe te voegen en/of te Verhuren via het Platform. Commerciële verhuur van Voertuigen is niet toegestaan.

5.5 Het is de Verhuurder niet toegestaan een Voertuig via het Platform aan te bieden aan en/of een Huurovereenkomst te sluiten met een Huurder die een familielid van de Verhuurder is (waaronder, maar niet uitsluitend, ouders, broers/zussen, kinderen) en/ of tijdelijk of permanent onderdeel uitmaakt van hetzelfde huishouden.

5.6 SnappCar en de Verzekeraar zijn gerechtigd om enerzijds de identiteit, kredietwaardigheid, strafrechtelijk verleden en verzekeringshistorie van de Verhuurder en anderzijds de specificaties, verzekeringshistorie, strafrechtelijk verleden en de schadehistorie van Voertuigen te controleren door middel van databases van derden.

5.7 SnappCar is gerechtigd om, zonder opgave van redenen, je registratie als Verhuurder of de registratie van een Voertuig te weigeren en/of te verwijderen.

5.8 Voor zover SnappCar je functionaliteiten aanbiedt om (betere) beslissingen te nemen ten aanzien van (potentiële) Huurders, Huurverzoeken, Huursommen of anderszins, aanvaard je dat dit enkel dient ter ondersteuning. Je aanvaardt dat je zelf volledig verantwoordelijk bent en blijft voor het aanbieden van een Voertuig, het bepalen van de Huurvergoeding en Kilometervergoeding, het accepteren of afwijzen van Huurverzoeken, het gebruik van de Dienst en het sluiten van een Huurovereenkomst.

5.9 Je bent zelf volledig aansprakelijk voor alle schade en kosten die het gevolg zijn van het feit dat jij en/of je Voertuig niet (meer) volledig voldoet aan bovengenoemde vereisten. Dit betekent onder meer (maar niet uitsluitend) dat wanneer (tussentijdse) beëindiging van de Huurovereenkomst te wijten is aan slijtage en/of slecht onderhoud van het Voertuig, de Verhuurder de betaalde Huurvergoeding naar rato aan Huurder dient te restitueren en eventuele extra kosten die daarmee samenhangen vergoed dienen te worden.

Artikel 6 Het Platform

6.1 Je aanvaardt dat SnappCar alleen een Platform biedt waarop je met andere Gebruikers in contact kan komen met het doel om tot een Huurovereenkomst te komen. SnappCar faciliteert enkel het Platform, maar heeft geen kennis van en/of bemoeienis met de informatie (waaronder eveneens de Profielinformatie) die door jou of andere Gebruikers met behulp van het Platform wordt uitgewisseld en de Voertuigen die via het Platform ter beschikking worden gesteld. SnappCar is dan ook geen partij bij de Huurovereenkomst en kan daarvoor ook geen enkele aansprakelijkheid accepteren.

6.2 SnappCar biedt het Platform 'as is' aan. Je aanvaardt dat de Dienst alleen de functionaliteit en overige eigenschappen bevat zoals je die aantreft op het Platform op het moment van gebruik. SnappCar sluit uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties, toezeggingen en vrijwaringen van welke aard dan ook nadrukkelijk uit, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, volledigheid, veiligheid, rechtmatigheid en juistheid van (het gebruik van) de Dienst, het Platform en de informatie die daarop wordt aangeboden, tenzij anders bepaald in deze Algemene Voorwaarden.

6.3 Je aanvaardt dat SnappCar altijd gerechtigd is het Platform of de Dienst te wijzigen, aan te passen en/of af te sluiten zonder schadeplichtig te worden jegens jou. Indien je je niet kunt vinden in de doorgevoerde aanpassingen en/of wijzigingen is de enige remedie om de Dienst en het Platform niet meer te gebruiken en je Profiel te verwijderen.

6.4 SnappCar garandeert niet dat de Dienst te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk zijn. Storingen in de Dienst kunnen mede, doch niet uitsluitend, optreden als gevolg van storingen in de internet- of telefonieverbinding of door virussen of fouten/gebreken. Je aanvaardt dat SnappCar jegens jou niet aansprakelijk is voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Dienst.

6.5 Je aanvaardt dat SnappCar gerechtigd is, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee jegens jou aansprakelijk te worden, de Dienst (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien zulks in haar opvatting noodzakelijk is, bijvoorbeeld in kader van het redelijkerwijs benodigde onderhoud van het Platform.

6.6 Je aanvaardt dat SnappCar gerechtigd is, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee jegens jou aansprakelijk te worden, (jouw) Voertuigen van het Platform te verwijderen.

6.7 Je aanvaardt volledige aansprakelijkheid jegens SnappCar en eventuele derden voor alle informatie die je via je Profiel beschikbaar stelt of anderszins uitwisselt in het kader van een Huurovereenkomst, Verzekeringsovereenkomst en/of Huurverzoek.

6.8 Je aanvaardt dat SnappCar geen enkele garantie geeft en kan geven op Voertuigen die worden aangeboden via het Platform en de op het Platform, middels Profielen of anderszins beschikbaar gestelde informatie niet heeft gecontroleerd en daarvoor geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt. Je aanvaardt voorts dat je SnappCar op geen enkele wijze aansprakelijk kunt stellen, tenzij expliciet anders in deze Algemene Voorwaarden is bepaald.

Artikel 7 Totstandkoming van de Huurovereenkomst

7.1

 1. De Huurvergoeding wordt bepaald door de Verhuurder binnen de door SnappCar gestelde minimum en maximum bedragen en eventuele aanvullende aanwijzingen. De Kilometervergoeding wordt tevens bepaald door de Verhuurder. De zogenaamde “vrije kilometers” (aantal kilometers waar geen vergoeding voor hoeft te worden betaald) wordt door Verhuurder bepaald, eventueel binnen de aanwijzingen van SnappCar. Het is de Verhuurder niet toegestaan andere en/of extra kosten in rekening te brengen.

 2. SnappCar is gerechtigd om extra toeslagen in rekening te brengen, zoals de SnappCar Fee en de verzekeringspremie, alsmede toeslagen op basis van een vastgesteld risico profiel, bijvoorbeeld in verband met Gebruiker’s leeftijd, bouwjaar of waarde van een Voertuig of een toeslag namens de Verzekeraar zoals een toeslag voor buitenlanddekking.

 3. De Kilometervergoeding wordt tevens bepaald door de Verhuurder. De zogenaamde “vrije kilometers” (aantal kilometers waar geen vergoeding voor hoeft te worden betaald) wordt door Verhuurder bepaald, eventueel binnen de aanwijzingen van SnappCar. Het is niet toegestaan om onderling de Kilometervergoeding te verrekenen en /of andere kosten bij Huurder in rekening te brengen of onderling te verrekenen.

7.2 Het is Huurders toegestaan meerdere Huurverzoeken in te dienen, tot maximaal het aantal aangegeven in het Platform.

7.3 De betreffende Verhuurder ontvangt bericht van het Huurverzoek. Indien een Verhuurder het Huurverzoek wenst te accepteren, kan hij dat aangeven in het Platform.

7.4 De Huurovereenkomst komt tot stand op het moment dat de Verhuurder het Huurverzoek van de Huurder accepteert. SnappCar is geen partij bij de Huurovereenkomst. SnappCar handelt alleen als tussenpersoon door het Platform aan te bieden en de betaling te faciliteren.

7.5 Het is Huurders niet toegestaan in eenzelfde of elkaar overlappende periode meer dan één (1) Voertuig te huren via het Platform. Nadat een Huurovereenkomst tot stand is gekomen en de Huurvergoeding is betaald, worden overige openstaande Huurverzoeken voor dezelfde en/of overlappende periode automatisch geannuleerd.

Artikel 8 Verplichtingen uit de Huurovereenkomst

8.1 Gedurende de Huurperiode is de Huurder verantwoordelijk voor het Voertuig en voor alle kosten die gerelateerd zijn met de status, locatie en veiligheid van het Voertuig.

8.2 De Huurder staat ervoor in dat hij het Voertuig zal gebruiken conform de Gedragsregels zoals ter beschikking gesteld op het Platform Gedragsregels voor Autogebruik.

8.3 Het is de Huurder niet toegestaan het Voertuig door een ander dan de Huurder te laten besturen, tenzij (i) de 2e bestuurder staat geregistreerd als `Geverifieerd Gebruiker` bij SnappCar, (ii) de 2e bestuurder vooraf is aangemeld als extra bestuurder bij SnappCar, en (iii) de Verhuurder hiervan op de hoogte is gesteld door de Huurder.

8.4 Voordat Verhuurder het Voertuig aan Huurder in bezit geeft als gevolg van de Huurovereenkomst, dienen Verhuurder en Huurder alle gegevens juist en volledig in te vullen op het SnappForm en te ondertekenen en/of elektronisch te bevestigen via het Platform. Het SnappForm maakt onderdeel uit van de Huurovereenkomst. Huurder en Verhuurder zijn zelf volledig verantwoordelijk voor het juist en volledig invullen, alsmede het op juiste wijze in – en uitchecken via het platform en/of de SnappCar applicatie.

8.5 De Verhuurder dient te voorkomen dat de Huurder bezit neemt van het Voertuig als de Verhuurder op redelijke gronden meent dat de Huurder:

 1. Niet voldoet aan de voorwaarden voor een Huurder zoals uiteengezet in artikel 4;

 2. Om welke reden dan ook ongeschikt is om het Voertuig te besturen;

 3. Geen geldig rijbewijs en paspoort/ID bewijs kan tonen (om zich te identificeren);

 4. Geen bevestiging van de Huurovereenkomst met het juiste boekingsnummer kan tonen;

 5. Weigert de juiste en volledige gegevens in te vullen in de SnappCar applicatie en/of op het SnappForm (zoals extra bestuurders of buitenlanddekking).

In bovengenoemde gevallen kan de Verhuurder de Huurovereenkomst zonder kosten of boetes beëindigen.

8.6 De Huurder dient het Voertuig niet in bezit te nemen als de Huurder op redelijke gronden meent dat de Verhuurder:

 1. En/of het Voertuig niet voldoet aan de voorwaarden zoals uiteengezet in artikel 4 en 5; en/of

 2. Eventuele schade aan het Voertuig niet op juiste en volledige wijze vastlegt via het Platform in de SnappCar applicatie en/of op het SnappForm:

 3. Weigert overige gegevens juist en volledige in te vullen in de SnappCar applicatie en/of op het SnappForm en/ of weigert in te checken;

In bovengenoemde gevallen kan de Huurder de Huurovereenkomst zonder kosten of boetes beëindigen en ontvangt de Huurder restitutie van de betaalde Huurvergoeding.

8.7 De Huurder is verantwoordelijk voor het retourneren van het Voertuig:

 1. Op de datum, tijd en plaats zoals overeengekomen in de Huurovereenkomst;

 2. Zonder dat zich in het Voertuig persoonlijke bezittingen van de Huurder bevinden;

 3. Inclusief alle sleutels en papieren en/of overige documentatie en (reserve)materialen en hulpmiddelen, waaronder maar niet uitsluitend het reservewiel, de krik en alle andere materialen aanwezig in het Voertuig op het moment waarop het Voertuig ter beschikking is gesteld aan de Huurder;

 4. Met dezelfde stand van de brandstofmeter als bij het in ontvangst nemen van het Voertuig, tenzij anders overeengekomen en vastgelegd in het SnappForm; en

 5. In dezelfde staat als bij het in ontvangst nemen van het Voertuig, tenzij anders overeengekomen en vastgelegd in het SnappForm;

8.8 De Huurder is volledig aansprakelijk voor alle schade die de Verhuurder, SnappCar en/of derde partijen lijden doordat Huurder haar verplichtingen niet (volledig) naleeft. Huurder aanvaardt de verantwoordelijkheid zoals hiervoor beschreven, alsmede de verplichting om zijn volledige medewerking te verlenen aan afhandeling van eventuele schade en bovendien aanvaardt Huurder het boetebeding en de boetes, uiteengezet in het Boetebeleid Algemeen Boetebeleid voor Verhuurders Algemeen Boetebeleid voor Huurders die SnappCar kan opleggen en verhalen in aanvulling op de daadwerkelijk door de Verhuurder of SnappCar geleden schade,

8.9 Huurder en Verhuurder zijn gehouden na afloop van de Huurperiode op het SnappForm ( danwel in hard copy, danwel waar mogelijk in soft copy via het Platform) aan te geven of het Voertuig Schade heeft opgelopen, alsmede de kilometerstand van het Voertuig en het niveau van de brandstofmeter van het Voertuig te vermelden. Huurder en Verhuurder zijn gehouden gezamenlijk het SnappForm te ondertekenen en/ of te bevestigen. Indien één van beide partijen weigert het SnappForm gezamenlijk te ondertekenen of bevestigen, zijn beide partijen verplicht een eigen SnappForm in te vullen en de informatie in het SnappForm met bewijzen te staven (bijvoorbeeld middels foto's).

8.10 Huurder en Verhuurder zijn zelf verantwoordelijk voor het correct en volledig volgen, invullen, controleren en voltooien van de SnappCar applicatie en SnappForm, waaronder tevens wordt begrepen het tijdig en op juiste wijze in- en uitchecken. Het SnappForm maakt onderdeel uit van de Huurovereenkomst en kan na bevestiging worden gedownload door Huurder en Verhuurder.

8.11 In geval van een conflict tussen Huurder en Verhuurder kan SnappCar bemiddelend optreden. SnappCar is echter geen partij bij de Huurovereenkomst en/of de Verzekeringsovereenkomst. Het is derhalve aan de Huurder en Verhuurder om tot een oplossing van een eventueel conflict te komen.

Artikel 9 Duur en beëindiging van de Huurovereenkomst

9.1 De Huurovereenkomst wordt aangegaan voor de Huurperiode en eindigt van rechtswege bij eindiging van de Huurperiode en nadat volledige betaling heeft plaatsgevonden. De Huurder en Verhuurder kunnen de Huurovereenkomst alleen tussentijds beëindigen in overeenstemming met het Boetebeleid Algemeen Boetebeleid voor Verhuurders Algemeen Boetebeleid voor Huurders .

9.2 Het retourneren van het Voertuig op een eerder tijdstip dan overeengekomen in de Huurovereenkomst, heeft geen beëindiging van de Huurovereenkomst en/of (gedeeltelijke) restitutie van de Huursom tot gevolg.

9.3 Volledige betaling van de Huurvergoeding, alsmede de SnappCar Fee, Verzekering Fee en eventuele overige toeslagen dient voor aanvang van de beoogde Huurperiode door SnappCar te zijn ontvangen.

9.4 Totdat volledige betaling van de Huurvergoeding, alsmede de SnappCar Fee, Verzekering Fee en eventuele overige toeslagen door SnappCar is ontvangen, kunnen beide partijen de Huurovereenkomst alsnog kosteloos beëindigen.

9.5 Tot het einde van de beoogde Huurperiode, kunnen partijen de Huurovereenkomst verlengen. Ten aanzien van een verlenging van de Huurperiode dient dezelfde procedure gevolgd te worden als voor het sluiten van de initiële Huurovereenkomst. Bij het uitblijven van een acceptatie van het verlengingsverzoek door Verhuurder, zal de oorspronkelijke Huurperiode gelden zoals uiteen gezet in de Huurovereenkomst en dient Huurder het Voertuig tijdig en binnen de oorspronkelijke Huurperiode te retourneren. Op alle eventuele (geaccepteerde) verlengingen van de Huurovereenkomst zijn deze Algemene Voorwaarden tevens van overeenkomstige toepassing.

9.6 Partijen kunnen de huurovereenkomst binnen een termijn van 14 dagen na het sluiten van de huurovereenkomst zoals uiteengezet in artikel 7.4 herroepen. Echter, de huurovereenkomst kan niet meer worden herroepen door één van beide partijen na het begin van de huurperiode. Vanaf het begin van de huurperiode, wordt de huurovereenkomst, met betrekking tot het herroepingsrecht, geacht volledig te zijn vervuld.

Artikel 10 Schade, verzekering en boetes

10.1 Tegelijk met het sluiten van de Huurovereenkomst wordt de Verzekeringsovereenkomst gesloten. De Verzekeringsovereenkomst is afhankelijk van de Huurovereenkomst, heeft dezelfde duur als de Huurovereenkomst en eindigt van rechtswege bij beëindiging van de Huurovereenkomst. Indien voor het sluiten van de Huurovereenkomst of een verlenging ervan niet de voorgeschreven procedure wordt gevolgd, is het Voertuig niet verzekerd.

10.2 Op de Verzekeringsovereenkomst zijn de verzekeringsvoorwaarden van Verzekeraar van toepassing. Meer informatie hierover vind je op verzekering .

10.3 Huurder is volledig aansprakelijk voor Schade. Indien schade niet is waargenomen bij het retourneren van het Voertuig, maar binnen 48 uur alsnog schriftelijk aan de Huurder en SnappCar is gemeld, geldt het rechtsvermoeden dat de schade is ontstaan gedurende de Huurperiode, waarvoor Huurder aansprakelijk is.

10.4 Indien Schade gedekt wordt door de Verzekeringsovereenkomst, dan is de Huurder slechts gehouden het eigen risico te betalen, zoals bepaald in de Verzekeringsovereenkomst.

10.5 Indien Schade niet gedekt wordt door de Verzekeringsovereenkomst, dan geldt dat de Huurder en Verhuurder onderling tot een afwikkeling van de Schade dienen te komen.

10.6 De Verzekeraar is gerechtigd om als voorwaarde voor dekking te stellen dat de Huurder en/of Verhuurder een volledig ingevuld en bevestigd (of en ondertekend SnappForm overleggen en dat de Huurder en/of Verhuurder een volledig ingevuld en ondertekend Europees schadeformulier overleggen. Indien Huurder of Verhuurder hieraan geen of onvoldoende medewerking verleent, is die partij zelf aansprakelijk voor de schade die daaruit voortvloeit. Hieronder wordt dus tevens, maar niet uitsluitend, begrepen de schade die ontstaan is en niet gedekt wordt door de Verzekeringsmaatschappij doordat Gebruikers geen of onvoldoende medewerking verlenen.

10.7 Indien blijkt dat een Verhuurder een al aanwezige schade aan het Voertuig op een Huurder probeert af te wentelen, zullen de werkelijke kosten van de benodigde expertise, schadebehandeling en extra administratieve handelingen, zoals opname in het FISH systeem en aangifte bij de politie voor verzekeringsfraude op de Verhuurder verhaald worden, verhoogd met een administratieve boete zoals uiteen gezet in het Boetebeleid Algemeen Boetebeleid voor Verhuurders Algemeen Boetebeleid voor Huurders . Dit bedrag zal minimaal EUR 1.000,- per gebeurtenis bedragen. Tevens zal de Verhuurder uitgesloten worden van verzekeringen bij Verzekeraar.

10.8 De Verhuurder is zelf verantwoordelijk voor eventuele vereiste melding aan zijn huidige verzekeraar van het feit dat het Voertuig verhuurd gaat worden. De Verhuurder is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de voorwaarden van zijn huidige verzekeraar en dient dus bijvoorbeeld zelf in te schatten of het jaarkilometrage van zijn bestaande verzekering dient te worden gewijzigd en dit door te geven aan zijn huidige verzekeraar.

Artikel 11 Betaling

11.1 De Huurder zal de Huursom betalen zoals overeengekomen in de Huurovereenkomst. Volledige betaling van de Huurvergoeding alsmede de SnappCar Fee, Verzekering Fee en eventuele overige toeslagen dient voor aanvang van de Huurperiode te hebben plaatsgevonden. Volledige betaling van de Kilometervergoeding alsmede de Snappcar Fee en Verzekering Fee dient in overeenstemming met artikel 11.5 plaats te vinden, nadat Huurder en Verhuurder de kilometerstanden hebben bevestigd.

11.2 Informatie over betaalmethodes staat op het Platform Betalingsmogelijkheden . Alle betalingen worden afgehandeld in samenwerking met een derde partij. Alle betalingen worden eerst aan deze derde partij gedaan, waarna die derde partij de betalingen vervolgens verdeeld aan de betreffende Verhuurders na afloop van de betreffende Huurovereenkomst, en aan Snappcar en derde partijen zoals de Verzekeringsmaatschappij.

11.3 Voor wat betreft de bepaling van de hoogte van enige betaling aan Huurder of Verhuurder, worden de gegevens van SnappCar geacht juist te zijn.

11.4 SnappCar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van vergissingen in het aangaan van Huurovereenkomsten, waaronder, maar niet uitsluitend ten aanzien van Profielen, Huurperiodes, Huurvergoedingen en/of Voertuigen.

11.5 Na afloop van de Huurperiode wordt de Kilometervergoeding, nadat het aantal extra gereden kilometers door Huurder en Verhuurder zijn bevestigd, direct geïncasseerd bij Huurder. De Kilometervergoeding wordt vervolgens na het incasseren tezamen met de Huurvergoeding uitbetaald aan Verhuurder.

11.6 Je aanvaardt dat SnappCar aanvullende kosten in rekening mag brengen en na afloop van de Huurperiode mag incasseren, in aanvulling op de Huursom, waaronder, maar niet uitsluitend ten aanzien van:

 1. Eventuele boetes op grond van het Boetebeleid Algemeen Boetebeleid voor Verhuurders Algemeen Boetebeleid voor Huurders.

 2. Schoonmaakkosten (indien het voertuig verontreinigd is gedurende de Huurperiode)

 3. Het eigen risico wat van toepassing kan zijn op basis van de Verzekeringsovereenkomst, wat dan geïncasseerd wordt namens de Verzekeraar;

 4. Eventuele boetes en procedurekosten betreffende parkeer- verkeers- en/of andere overtredingen, waaronder, maar niet uitsluitend, de kosten van het eventuele wegslepen of een wielklem, veroorzaakt gedurende de Huurperiode;

 5. Een verlies of schade als gevolg van het niet nakomen van deze Algemene Voorwaarden door de Gebruiker, voor zover dit wettelijk is toegestaan;

 6. Een verlies of schade als gevolg van het niet nakomen van de Huurovereenkomst door de Gebruiker voor zover dit wettelijk is toegestaan;

 7. BTW of andere belastingen die geheven worden op bedragen genoemd in dit artikel of de Huursom;

 8. Eventuele Voorschotten betaald door SnappCar aan derden, waaronder bijvoorbeeld aan andere Gebruikers;

 9. Eventuele kosten die voortkomen uit het storneren van automatisch incasso’s bij de bij SnappCar bekende en door Gebruiker opgegeven bankrekening.

11.7 Verhuurder aanvaardt dat indien en voor zover de aanvullende kosten niet bij de Huurder geïnd kunnen worden door SnappCar, SnappCar niet gehouden is om deze aanvullende kosten aan Verhuurder te betalen, ongeacht welke reden hieraan ten grondslag ligt, eveneens in het geval de kosten niet worden gedekt door de Verzekeringsovereenkomst.

11.8 De Gebruiker machtigt SnappCar om de volgende betalingen af te schrijven van het bij SnappCar bekende en of door Gebruiker gebruikte bankrekeningnummer op het moment dat zij zich voordoen:

 1. Een boete op grond van het Boetebeleid van SnappCar;

 2. Een verschuldigde betaling met betrekking tot de Dienst, waaronder de Kilometervergoeding,de SnappCar Fee, Verzekering Fee en eventuele andere Toeslagen;;

 3. Een verschuldigde betaling betreffende het eigen risico, in verband met de Verzekeringsovereenkomst;

 4. Een verschuldigde betaling betreffende verlies of schade als gevolg van het niet nakomen van deze Algemene Voorwaarden door de Gebruiker;

 5. Eventuele Voorschotten betaald door SnappCar;

11.9 SnappCar is gerechtigd om een waarborgsom te verlangen en de Gebruiker geeft bij het registreren op het platform voor zover nodig toestemming om een waarborgsom open te stellen, bijvoorbeeld via Ideal of Credit Card. Deze waarborgsom kan gebruikt worden om verschuldigde additionele kosten te innen, zoals hierboven vermeld.

11.10 SnappCar is te allen tijde gerechtigd om verschuldigde bedragen te verrekenen en/of om haar Dienst op te schorten.

Artikel 12 IE rechten

12.1 Alle SnappCar IE berust uitsluitend bij Carshare Ventures B.V. en/of haar licentiegevers.

12.2 Carshare Ventures B.V. verleent hierbij aan de Gebruikers een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar recht om van de SnappCar IE te gebruiken zoals uiteen gezet in deze Algemene Voorwaarden.

12.3 Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot de SnappCar IE in welke vorm dan ook aan te passen, waaronder, maar niet uitsluitend, te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.

12.4 Iedere directe of indirecte inbreuk op de SnappCar IE is verboden. Je garandeert geen handelingen te verrichten die direct of indirect inbreukmakend of schadelijk kunnen zijn ten aanzien van de SnappCar IE, waaronder, maar niet uitsluitend middels domeinnamen, merken of advertenties (bijv. via GoogleAdwords).

12.5 Voor zover er IE rechten rusten op informatie die jij in je Profiel hebt opgenomen, verleen je hierbij aan SnappCar een wereldwijde, kosteloze, onbezwaarde, sublicentieerbare, niet-exclusieve licentie om deze informatie te gebruiken en openbaar te maken.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

13.1 SnappCar is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade (zoals hieronder beschreven) die je lijdt als gevolg van een aan SnappCar toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad tot een bedrag ter grootte van maximaal EUR 1.000,-. De totale aansprakelijkheid van Snappcar per gebeurtenis, en bij opeenvolgende gebeurtenissen, per kalenderjaar, zal nooit meer dan EUR. 1.000,- bedragen.

13.2 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

 1. materiële schade aan zaken;

 2. redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, mochten worden verwacht;

 3. redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak, de aansprakelijkheid, de directe schade en de wijze van herstel.

13.3 Iedere aansprakelijkheid van SnappCar anders dan voor directe schade, waaronder begrepen gevolgschade, is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt in dit verband in ieder geval verstaan: winstderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, verliezen, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens en/of vertragingsschade.

13.4 SnappCar is in ieder geval nooit aansprakelijk voor schade als gevolg van:

 1. Informatie die SnappCar van derden ontvangt of informatie die zich op websites van derden bevindt, waarnaar SnappCar verwijst;

 2. Informatie die door Gebruikers op het Platform of in Profielen is geplaatst;

 3. Schade aan of verlies van eigendommen, waaronder een Voertuig;

 4. Dood of letsel, tenzij dat het gevolg is van opzet of grove schuld van SnappCar;

 5. Verkeers- of parkeerovertredingen in verband met een Voertuig;

 6. Brandstofkosten in verband met een Voertuig;

 7. Het niet nakomen van deze Algemene Voorwaarden door een andere Gebruiker;

 8. Het beëindigen van een Huurovereenkomst, het staken van de Dienst, het verwijderen van een Profiel en/of het sluiten van het Platform

13.5 Deze aansprakelijkheidsbeperking van SnappCar beoogt niet de aansprakelijkheid van SnappCar voor opzet en/of bewuste roekeloosheid van SnappCar (“eigen handelen”) zelf en/of haar leidinggevende ondergeschikten uit te sluiten.

13.6 Je vrijwaart SnappCar voor alle schade en kosten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot schade als gevolg van (vermeende) inbreuk op SnappCar IE, aanspraken van derden, incassokosten, wettelijke zakelijke rente, winstderving, verschuldigde boetes en kosten van juridische bijstand, die SnappCar lijdt of maakt en die voortvloeien uit (i) een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Algemene Voorwaarden aan jouw zijde, (ii) jouw gebruik van de Dienst of (iii) een onrechtmatige daad, waaronder, maar niet uitsluitend, overtreding van of wanprestatie onder de Huurovereenkomst.

Artikel 14 Beëindiging Profiel

14.1 Je hebt het recht om op elk gewenst moment het gebruik van de Dienst te staken en je Profiel te beëindigen/verwijderen. De beëindiging van je Profiel heeft geen gevolgen voor Huurovereenkomsten die al gesloten zijn voor het moment van beëindiging. Alle Huurverzoeken worden geannuleerd.

14.2 Je aanvaardt dat SnappCar het recht heeft om jouw gebruik van de Dienst te blokkeren, je af te sluiten en/of je Profiel te verwijderen, zonder jegens jou aansprakelijk te zijn, indien SnappCar daartoe aanleiding ziet, waaronder, maar niet uitsluitend indien je in strijd handelt met een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden.

14.3 Indien je na beëindiging van je Profiel nog een betaling moet ontvangen en/of nog een tegoed hebt op het moment van beëindiging, zal SnappCar er zorg voor dragen dat deze bedragen aan jou worden uitbetaald.

14.4 Alle bedragen die je aan SnappCar verschuldigd bent worden op het moment van beëindiging van je Profiel direct opeisbaar.

Artikel 15 Overig

15.1 Op deze Algemene Voorwaarden en alle geschillen die daaruit voortvloeien en / of daarmee verband houden, is het recht van toepassing van het land waar het voertuig is geregistreerd en wordt verhuurd.

15.2 Alle geschillen die voorvloeien uit en/of verband houden met deze Algemene Voorwaarden, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht, tenzij dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijst.

15.3 Indien je een klacht hebt, verzoeken we je de klacht eerst bij Snappcar kenbaar te maken (31 (0)30-2087011 of support@snappCar.nl). Wanneer je klacht, naar jouw mening niet voldoende wordt behandeld, heb je als Consument de mogelijkheid je klacht te melden via het platform van de Europese Unie (Europees Online Dispute Resolution Platform) http://ec.europa.eu/odr.

15.4 Indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn dan wel om enige andere reden geheel of gedeeltelijk ongeldig worden of zijn, blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht. SnappCar zal het ongeldige beding vervangen door een beding dat wel geldig is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Algemene Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemt met die van het ongeldige beding.

15.5 SnappCar mag alle vorderingen, bevoegdheden, rechten en verplichtingen en acties die verband houden met de Algemene Voorwaarden, overdragen aan derden of verpanden en zal je daarvan op de hoogte stellen. Je verklaart reeds nu voor alsdan aan een zodanige overdracht of verpanding mee te werken en dat die derde, in geval van een zodanige overdracht alle rechten jegens jou zal kunnen uitoefenen.