PDF

SNAPPCAR ALGEMENE VOORWAARDEN

03-05-2021

   

Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op het gebruik van de Dienst van SnappCar, aangeboden via ons Platform (via web of app) en gelden voor personen die een Voertuig huren of verhuren. De Dienst(en) die SnappCar verleent, zijn gericht op zowel huurders als verhuurders.

 Lees deze Algemene Voorwaarden aandachtig, zodat je weet welke rechten en verplichtingen je hebt.


Op pagina 18 vind je de aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op SnappCar Keyless en alle Gebruikers, die een SnappCar Keyless Voertuig verhuren of huren.

 Houd er rekening mee dat je de Dienst afneemt van Flexidrive Sverige AB als het Voertuig waar de transactie op betrekking heeft, is geregistreerd en wordt verhuurd in Zweden. Je neemt de Dienst af van CarShare Germany GmbH als het Voertuig waar de transactie op betrekking heeft, is geregistreerd en wordt verhuurd in Duitsland. In dat geval zijn er andere Algemene Voorwaarden van toepassing – die vind je hier. In alle andere gevallen wordt de Dienst afgenomen van CarShare Ventures B.V. en zijn de onderstaande Algemene Voorwaarden van toepassing.

 

 Hierna worden CarShare Ventures B.V. en Flexidrive Sverige AB en alle andere gelieerde ondernemingen aangeduid als "SnappCar", "wij", "ons" of "onze ".

 Artikel 1           Definities

  Algemene Voorwaarden:      deze Algemene Voorwaarden van SnappCar. Boekingsperiode:                  de periode zoals overeengekomen in de Huurovereenkomst.

Content:                                alle informatie die door SnappCar zelf op het Platform is geplaatst,

waaronder begrepen maar niet beperkt tot de lay-out en look-and-feel van het Platform, de opgenomen logo’s en merken en bepaalde teksten.

Dienst:                                  de  dienst  die  SnappCar  aan   jou  verleent,  die  bestaat  uit  het aanbieden van een Platform waarmee huur en verhuur van Voertuigen tussen particulieren mogelijk wordt gemaakt.

Eigen Risico:                         het bedrag zoals bepaald in de Verzekeringsovereenkomst, dat door

Huurder zelf betaald dient te worden in geval van Schade.

Gebruiker:                             de natuurlijke  persoon  die  een  Profiel  heeft  aangemaakt  op  het

Platform voor het gebruik van de Dienst.

Geverifieerde Gebruiker:      de Gebruiker die door SnappCar is geverifieerd, waarbij verificatie is gebeurd met behulp - en/ of op basis van een combinatie van controles van verschillende door Gebruiker aangeleverde gegevens.

Huurder:                                de Gebruiker die in het kader van een Huurovereenkomst optreedt als hurende partij.


 

Huurovereenkomst:              de overeenkomst die via het Platform tot stand komt tussen een

Huurder en Verhuurder voor de huur van een Voertuig.

Huursom:                              de  som  van  de  Huurvergoeding,  de  Kilometervergoeding,  de

Verzekering Fee, SnappCar Fee en eventuele andere toeslagen. Huurperiode:                         de periode die ligt tussen het overhandigen van de sleutel bij de

ontvangst van het Voertuig door de Huurder en het retourneren van de sleutel aan de Verhuurder bij het afleveren van het Voertuig door de Huurder.

Huurverzoek:                        het    aanbod     van    de    Huurder    voor     het    sluiten    van    de

Huurovereenkomst,  dat  volgens  het  door SnappCar  vastgestelde proces via het Platform kan worden verzonden aan de Verhuurder.

Huurvergoeding:                   de prijs voor de huur van het Voertuig die Huurder en Verhuurder zijn overeengekomen, exclusief de Verzekering Fee, de SnappCar Fee en eventuele andere toeslagen.

IE rechten:                            alle rechten van industriële en/of intellectuele eigendom, waaronder, maar niet uitsluitend, auteursrechten, softwarerechten, databankrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten, handelsnaamrechten, naburige rechten en knowhow.

Kilometervergoeding:           de prijs voor de gereden kilometers die Huurder en Verhuurder zijn

overeengekomen, exclusief de Verzekering Fee en de SnappCar

Fee.

Platform:                               het platform dat via de mobiele applicatie van SnappCar of de huidige en toekomstige SnappCar websites, waaronder, maar niet uitsluitend www.snappcar.nl      ,      www.snappcar.se,       www.snappcar.com, www.snappcar.de of enige andere SnappCar website en onderliggende pagina‘s, bereikbaar is en dat aan jou de mogelijkheid biedt om van de Dienst gebruik te maken.

Profiel:                                  een individueel profiel dat door jou wordt gecreëerd en beheerd,

wanneer jij je aanmeldt als gebruiker op het Platform.

Schade:                                alle schade, gebreken en andere onvolkomenheden ontstaan aan het

Voertuig gedurende de Huurperiode.

SnappCar:                            de handelsnaam van de besloten vennootschap CarShare Ventures B.V., gevestigd te Utrecht aan het Jaarbeursplein 6, 3521 AL en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55839118 en/of aan haar gelieerde ondernemingen, waaronder, maar niet uitsluitend Flexidrive Sverige AB.

SnappForm:                          het  formulier  dat  de  Huurder  en  Verhuurder  gezamenlijk  (via elektronische weg) invullen en bevestigen voor aanvang van de Huurperiode en na afloop van de Huurperiode. Het formulier kan na bevestiging worden gedownload door Huurder en Verhuurder. Indien sprake is van een hard-copy versie van het formulier  dan wordt

´ondertekenen` gelijkgesteld aan `bevestigen `.


 

SnappCar Fee:                     de bemiddelingsvergoeding die SnappCar in rekening brengt aan

Gebruikers.

SnappCar IE:                        alle IE rechten ten aanzien van de Dienst, het Platform en de Content. Verhuurder:                           de Gebruiker die in het kader van een Huurovereenkomst optreedt als

verhurende partij.

Verzekeraar:                         de  verzekeringsmaatschappij  die  de  Verzekeringsovereenkomst aanbiedt.

Verzekering Fee:                  de premie die door SnappCar namens Verzekeraar in rekening wordt gebracht aan Gebruikers.

Verzekeringsovereenkomst: de overeenkomst, bestaande uit de verzekeringsvoorwaarden en - polis, tussen de Verhuurder (als verzekeringsnemer) en de Verzekeraar alsmede de overeenkomst tussen de Huurder (als verzekerde) en de Verzekeraar, ten behoeve van het gebruik van een Voertuig dat via het Platform is gehuurd. Meer informatie hierover vind je op www.SnappCar.nl/verzekering.

Voertuig:                               een    auto,   personenbusje,   camper,   of   een   ander   motorisch aangedreven personenvoertuig met minimaal 4 wielen, waarvoor een algemeen autorijbewijs vereist is.

Voorschotten:                       alle redelijke en evenredige kosten die SnappCar ten behoeve van

een Gebruiker en/ of namens een Gebruiker heeft gemaakt gedurende de Huurperiode, waaronder, maar niet uitsluitend kosten in verband met pech, ongeval, schadeherstel, wegsleepregelingen, verkeersboetes en/of anderszins.

 

Artikel 2           Toepasselijkheid

2.1        Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Dienst.

2.2       SnappCar kan deze Algemene Voorwaarden op elk moment wijzigen of aanvullen. De meest actuele Algemene Voorwaarden zijn op het Platform te vinden. Indien een wijziging van de Algemene Voorwaarden plaatsvindt, worden de nieuwe Algemene Voorwaarden tijdens jouw eerstvolgende gebruik van het Platform onder je aandacht gebracht. Als je het Platform blijft gebruiken na wijziging of aanvulling van deze Algemene Voorwaarden, accepteer je daarmee de gewijzigde of aangevulde Algemene Voorwaarden onherroepelijk. Als je niet instemt met de gewijzigde of aangevulde Algemene Voorwaarden, is je enige mogelijkheid om de Dienst niet meer te gebruiken en je Profiel te deactiveren en/of te (laten) verwijderen.

2.3       Als gevolg van de Dienst of bemiddeling door SnappCar, kan tussen de Huurder en de Verhuurder een Huurovereenkomst worden gesloten. SnappCar is geen partij bij die Huurovereenkomst.

2.4      Deze Algemene Voorwaarden gelden tussen SnappCar en de Gebruiker. Overige documenten en informatie die beschikbaar is via het Platform dient slechts ter informatie.

 Artikel 3           Registratie en Profiel 

3.1       Voor gebruik van de Dienst dien je jezelf te registreren als Gebruiker en een Profiel op te stellen.

3.2      Je garandeert dat alle informatie in je Profiel juist, volledig, accuraat en relevant is. Je erkent dat de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens van groot belang is voor de (optimale) werking van het Platform en de Dienst. Je erkent zelf volledig verantwoordelijk te zijn voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens en alle gevolgen van onjuiste, onvolledige of incorrecte gegevens in jouw Profiel. Je erkent dat alle schade die jij, SnappCar of een derde lijdt als gevolg van jouw onjuiste of onvolledige informatie volledig voor jouw rekening en risico komt, tenzij dwingend recht anders bepaalt.

3.3       De gegevens die je tijdens het registratieproces verstrekt zullen worden opgeslagen in een database en verwerkt in overeenstemming met de Privacy- & Cookie Policy, die je  hier kunt raadplegen.

3.4        Het is niet toegestaan om je meer dan 1 (één) maal te registreren als Gebruiker en/of meerdere Profielen tegelijkertijd op te stellen of aan te maken op het Platform.

3.5      Je  bent  zelf  verantwoordelijk  voor   het  geheim  houden  van    je  wachtwoord   en gebruikersnaam combinatie. Je mag je gebruikersnaam en/of wachtwoord niet aan derden verstrekken dan wel derden op enige manier toegang geven tot jouw Profiel. Je bent dan ook zelf aansprakelijk voor al het gebruik dat via jouw gebruikersnaam en het wachtwoord van het Platform wordt gemaakt. SnappCar mag ervan uitgaan dat jij ook daadwerkelijk degene bent die zich aanmeldt met jouw gebruikersnaam en wachtwoord. Zodra je reden hebt te vermoeden dat een gebruikersnaam of wachtwoord in handen is gekomen van onbevoegden, moet je dat zo snel mogelijk aan SnappCar laten weten. Verder heb je de verplichting om zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van het wachtwoord.

3.6        SnappCar behoudt zich het recht voor om jouw registratie als Gebruiker op het Platform te weigeren, indien de door SnappCar gehanteerde veiligheidscontroles niet succesvol afgerond kunnen worden en/ of niet voldaan kan worden aan door SnappCar gestelde vereisten voor de Dienst. Deze controles en vereisten kunnen onder andere zien op of te maken hebben met:

i.      Verificatie van de identiteit (“Ben je wie je zegt dat je bent?”);

ii.      Verificatie van rijbevoegdheid (“Kun en mag je rijden?”)

iii.      Betaling   &    kredietwaardigheid   (“Kun   en   zul   je    je    betalingsverplichtingen nakomen?”)

iv.      Risico inschatting (“Hoe groot is het risico op fraude, misbruik, schade of andere

problemen?”)

v.      SnappCar historie (“Ben je altijd goede SnappCar Gebruiker geweest? Is er niet eerder sprake geweest van eerdere blokkade, verwijdering, wanbetaling, incasso of ongewenst gedrag op het Platform?”);

3.7       Het staat SnappCar te allen tijde vrij om een Profiel te blokkeren en/of te verwijderen, waaronder, maar niet uitsluitend, in het geval een Gebruiker niet (of niet langer) voldoet aan de controles of vereisten zoals in artikel 3.6 vermeld zijn, in het geval van klachten over de Gebruiker die SnappCar ontvangt van andere Gebruikers, wanbetaling, oneigenlijk

gebruik van het Platform, niet naleven van de Huurovereenkomst of Algemene Voorwaarden en/ of indien zij mag aannemen dat de veiligheid van het Platform in het geding is. SnappCar is niet gehouden de exacte grond(en) voor de blokkering en/ of verwijdering mede te delen.

  

Artikel 4           Vereisten voor de Gebruiker

4.1       Voor een registratie als Gebruiker, het gebruik van de Dienst en het sluiten van een

Huurovereenkomst gelden de volgende voorwaarden:

a)    Indien je een Voertuig wenst te huren, ben je minimaal 21 jaar oud en minstens 12 maanden in het bezit van een geldig rijbewijs (voor de categorie Voertuig die je wenst te huren);

b)    Je bent in het bezit van een geldig identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart) en geldig rijbewijs  en je hebt deze  documenten geüpload in je Profiel conform de daarvoor gestelde eisen, indien en voor zover daarom verzocht wordt;

c)    Je bent in de 2 jaar voorafgaand aan het sluiten van een Huurovereenkomst en/of registratie als Gebruiker niet betrokken geweest bij meer dan 2 schadeclaims aan Voertuigen waar jij direct of indirect aansprakelijk voor bent/wordt gehouden;

d)    Je bent in de 8 jaar voorafgaand aan het sluiten van een Huurovereenkomst als

Huurder:

a.   niet uitgesloten of geweigerd door enige verzekeraar, bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, wegens wanprestatie, achterstallige betalingen, fraude, onrechtmatig of slecht gedrag, of anderszins, en er zijn om deze redenen ook geen andere aanvullende eisen gesteld aan een door jou of op jouw naam gesloten verzekering, bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend hogere premie, hoger eigen risico en/of beperking van de dekking;

b.   niet veroordeeld in verband met rijden onder invloed (drank en/of drugs), gevaarlijk rijden, rijden zonder verzekering en/of verzekeringsfraude;

e)    Je gebruikt als Huurder geen medicatie, en hebt geen beperking, handicap en/of

ziekte waardoor je rijgedrag negatief kan worden beïnvloed;

f)     Je hebt je Profiel volledig naar waarheid ingevuld en een goedgelijkende recente foto van jezelf als profielfoto geüpload in je Profiel conform de daarvoor gestelde eisen;

g)    Je hebt ingestemd en bent (voor zover nodig) akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden, de  Privacy Policy &  Cookie Policy, en het Boetebeleid die je  hier ehier kunt raadplegen.

4.2     Door je te registreren als Gebruiker, gebruik te maken van de Dienst en/of een Huurovereenkomst te sluiten  garandeer je dat je voldoet (en blijft voldoen) aan alle bovengenoemde vereisten. Indien je niet (meer) voldoet aan een van deze voorwaarden, mag je geen gebruik (meer) maken van de Dienst als Gebruiker en is SnappCar gerechtigd je van gebruik van de Dienst uit te sluiten en je Profiel te verwijderen.

4.3       Je bent zelf volledig aansprakelijk voor alle schade en kosten die jezelf, SnappCar en/of derde partijen lijden als gevolg van het feit dat je niet (meer) voldoet aan bovengenoemde vereisten.

4.4       SnappCar  en  de  Verzekeraar  zijn  gerechtigd  om  de  identiteit,  kredietwaardigheid,

strafrechtelijk verleden en verzekerings- en schadehistorie van de Gebruiker te controleren door middel van databases van derden.

4.5       SnappCar  behoudt  zich  het  recht  voor  additionele  vereisten  en/of  voorwaarden  te verbinden aan het gebruik van de Dienst en/of je registratie als Gebruiker, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend ten behoeve van de controle van identiteit(gegevens), de staat van het Voertuig en/of overige transactiegegevens.

 

 

Artikel 5           Vereisten voor de Verhuurder & Voertuig

5.1       Voor een registratie als Verhuurder gelden in aanvulling op de voorwaarden uiteengezet in artikel 3 en 4, de volgende voorwaarden:

 

a)    Alle Voertuigen die ter verhuur worden aangeboden dienen te zijn geregistreerd in je

Profiel;

b)    Je garandeert dat alle door jou aangeboden Voertuigen voldoen aan de volgende vereisten:

i.      Alle veiligheidseisen en registraties die gelden in het land waar het Voertuig wordt verhuurd;

ii.      Het Voertuig is vrij van gebreken, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen in de Huurovereenkomst met de Huurder en vastgelegd in het SnappForm;

iii.      Het Voertuig is ten minste verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid (WA);

iv.      Alle belastingen, waaronder wegenbelasting, ten aanzien van het Voertuig zijn

(tijdig) betaald;

v.      Het Voertuig is voorzien van een kenteken, dat geldig is en geregistreerd is in het land waar het Voertuig wordt verhuurd;

vi.     Het Voertuig is volledig jouw eigendom (of je dient vooraf een schriftelijke machtiging te overleggen waaruit blijkt dat de rechtmatige eigenaar jou heeft gemachtigd het Voertuig via het Platform te Verhuren).

i.   In het geval van een leaseauto, ben je als Verhuurder zelf verantwoordelijk

voor de eventueel benodigde toestemming van de Leasemaatschappij, welke je, als daarom verzocht wordt, ook dient te kunnen aantonen / overleggen;

ii.  Indien een door jou aangeboden Voertuig op naam staat van een rechtspersoon, ben je als Verhuurder zelf verantwoordelijk voor de eventueel benodigde toestemming van die rechtspersoon, welke je, als daarom verzocht wordt, ook dient te kunnen aantonen /overleggen;

vii.      Het Voertuig heeft al het regulier onderhoud gehad zoals geadviseerd door de fabrikant van het Voertuig;

viii.      Het Voertuig kan normaal worden gebruikt en bevat voldoende noodzakelijke

vloeistoffen, waaronder, maar niet uitsluitend, motorolie, remolie, koelvloeistof, etc., tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen in de Huurovereenkomst met de Huurder.

 

5.2       De Verhuurder moet er te allen tijde voor zorgen dat zijn Profiel en de foto's van zijn 

Voertuig actueel zijn. Er moet een duidelijke en volledige set foto's van het Voertuig beschikbaar zijn en deze set moet regelmatig worden bijgewerkt (minimaal éénmaal per maand), om de huidige staat van het Voertuig (en bestaande schade en/of krassen en deuken) vast te leggen en te registreren. SnappCar adviseert om het kenteken van het Voertuig op de foto’s af te schermen of onzichtbaar te maken.

5.3       Indien een Voertuig op enig moment niet meer volledig voldoet aan de bovengenoemde vereisten, ben je verplicht om het Voertuig van je Profiel te verwijderen en alle uitstaande reserveringen of Huurovereenkomsten te beëindigen en/of Huurverzoeken af te wijzen.

5.4       SnappCar is te allen tijde gerechtigd het Voertuig van het Platform te verwijderen en alle

uitstaande reserveringen of Huurovereenkomsten te beëindigen en/of Huurverzoeken af te wijzen, wanneer zij een vermoeden en/ of aanwijzingen heeft dat een Voertuig niet meer voldoet aan één of meerdere vereisten zoals gesteld in artikel 5.1 sub b. Dit is onder meer (maar niet uitsluitend) het geval wanneer er bovengemiddeld veel pechmeldingen betrekking hebben op een Voertuig en ook wanneer SnappCar een melding ontvangt van een leasemaatschappij dat de toestemming waarnaar verwezen wordt in artikel 5.1 sub b (vi), is ingetrokken.

5.5      Het is niet toegestaan meer dan drie (3) Voertuigen aan het Profiel toe te voegen en/of te Verhuren via het Platform, tenzij daar vooraf expliciete toestemming voor is gegeven. Commerciële verhuur van Voertuigen is niet toegestaan.

5.6       Het is niet toegestaan om eenzelfde Voertuig via meerdere of verschillende Profielen aan te bieden.

5.7      Het is niet toegestaan een Voertuig via het Platform aan te bieden aan en/of een Huurovereenkomst te sluiten met een Huurder die een familielid van de Verhuurder is (waaronder, maar niet uitsluitend, ouders, broers/zussen, kinderen), tijdelijk of permanent onderdeel uitmaakt van hetzelfde huishouden en/of woonachtig is op hetzelfde adres.

5.8      SnappCar en de Verzekeraar zijn ten behoeve van de Dienst gerechtigd de specificaties (zoals bijvoorbeeld waarde en leeftijd), verzekeringshistorie, strafrechtelijk verleden en de schadehistorie van Voertuigen te controleren door middel van databases van derden.

5.9       SnappCar is gerechtigd om, zonder opgave van redenen, de registratie van een Voertuig te weigeren en/of te verwijderen.

5.10      Voor zover SnappCar je functionaliteiten aanbiedt om (betere) beslissingen te nemen ten aanzien van (potentiële) Huurders, Huurverzoeken, Huursommen of anderszins, aanvaard je dat dit enkel dient ter ondersteuning. Je aanvaardt dat je zelf volledig verantwoordelijk bent en blijft voor het aanbieden van een Voertuig, het bepalen van de Huurvergoeding en Kilometervergoeding, het accepteren of afwijzen van Huurverzoeken, het gebruik van de Dienst en het sluiten van een Huurovereenkomst.

5.11     Je bent tevens zelf volledig aansprakelijk voor alle schade en kosten die het gevolg zijn van het feit dat jij en/of je Voertuig niet (meer) volledig voldoet aan bovengenoemde vereisten. Dit betekent onder meer (maar niet uitsluitend) dat wanneer (tussentijdse) beëindiging van de Huurovereenkomst te wijten is aan slijtage en/of slecht onderhoud van het Voertuig, de Verhuurder de betaalde Huurvergoeding naar rato aan Huurder dient te restitueren en eventuele extra kosten die daarmee samenhangen vergoed dienen te worden door Verhuurder (zoals kosten voor reparatie of ingeschakelde pechhulp).

 

Artikel 6           Het Platform

6.1    Je aanvaardt dat SnappCar alleen een Platform biedt waarop je met andere Gebruikers in contact kan komen met het doel om tot een Huurovereenkomst te komen. SnappCar faciliteert  enkel het Platform, maar heeft geen kennis van en/of bemoeienis met de informatie (waaronder eveneens de Profielinformatie) die door jou of andere Gebruikers met behulp van het Platform wordt uitgewisseld en de Voertuigen die via het Platform ter beschikking worden gesteld. SnappCar is dan ook geen partij bij de Huurovereenkomst en kan daarvoor ook geen enkele aansprakelijkheid accepteren.

6.2        SnappCar biedt het Platform 'as is' aan. Je aanvaardt dat de Dienst alleen de functionaliteit en overige eigenschappen bevat zoals je die aantreft op het Platform op het moment van gebruik. SnappCar behoudt zich het recht voor om bepaalde functionaliteiten, services en eigenschappen van de Dienst op basis van objectieve criteria (al dan niet) aan te bieden aan (een deel van) haar Gebruikers. SnappCar sluit uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties, toezeggingen en vrijwaringen van welke aard dan ook nadrukkelijk uit, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, volledigheid, veiligheid, rechtmatigheid en juistheid van (het gebruik van) de Dienst, het Platform en de informatie die daarop wordt aangeboden, tenzij anders bepaald in deze Algemene Voorwaarden.

6.3       Je aanvaardt dat SnappCar altijd gerechtigd is het Platform of de Dienst te wijzigen, aan te passen en/of af te sluiten zonder schadeplichtig te worden jegens jou. Indien je je niet kunt vinden in de doorgevoerde aanpassingen en/of wijzigingen is de enige remedie om de Dienst en het Platform niet meer te gebruiken en je Profiel te laten verwijderen.

6.4       SnappCar garandeert niet dat  de Dienst  te  allen tijde  en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk zijn. Storingen in de Dienst kunnen mede, doch niet uitsluitend, optreden als gevolg van storingen in de internet- of telefonieverbinding of bij service providers of door virussen of andere fouten/gebreken. Je aanvaardt dat SnappCar jegens jou niet aansprakelijk is voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Dienst.

6.5       Je aanvaardt dat SnappCar gerechtigd is, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee jegens jou aansprakelijk te worden, de Dienst (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien zulks in haar opvatting noodzakelijk is, bijvoorbeeld in kader van het redelijkerwijs benodigde onderhoud van het Platform.

6.6       Je aanvaardt dat je zelf volledig aansprakelijk bent jegens SnappCar (en/of eventuele derden) voor alle informatie die je via je Profiel beschikbaar stelt of anderszins uitwisselt in het kader van een Huurverzoek, Huurovereenkomst en/of Verzekeringsovereenkomst.

6.7       Je aanvaardt dat SnappCar geen enkele garantie geeft en kan geven op Voertuigen die worden aangeboden via het Platform en de op het Platform, middels Profielen of anderszins beschikbaar gestelde informatie niet heeft gecontroleerd en daarvoor geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt. Je aanvaardt voorts dat je SnappCar op geen enkele wijze aansprakelijk kunt stellen, tenzij expliciet anders in deze Algemene Voorwaarden is bepaald.

6.8       SnappCar heeft te allen tijde het recht om beoordelingen over Huurders of Verhuurders die geplaatst zijn op het Platform te verwijderen, indien de betreffende beoordelingen ongefundeerd of onjuist zijn, of in strijd zijn met de normen en waarden.


Artikel 7           Totstandkoming van de Huurovereenkomst

7.1      a) De Huurvergoeding wordt bepaald door de Verhuurder binnen de door SnappCar gestelde minimum- en maximumbedragen en eventuele aanvullende aanwijzingen.

b) SnappCar is gerechtigd om extra toeslagen in rekening te brengen, zoals de SnappCar Fee en de Verzekering Fee, alsmede toeslagen op basis van een vastgesteld risicoprofiel, bijvoorbeeld in verband met Gebruiker’s leeftijd, bouwjaar of waarde van een Voertuig, een toeslag namens de Verzekeraar (bijvoorbeeld een toeslag voor buitenlanddekking indien van toepassing) of een toeslag op basis van keuzes van de Gebruiker (bijvoorbeeld in verband met hulp bij pech).

c) De Kilometervergoeding wordt tevens bepaald door de Verhuurder. De zogenaamde “vrije kilometers” (aantal kilometers waar geen vergoeding voor hoeft te worden betaald) wordt door Verhuurder bepaald, eventueel binnen de aanwijzingen van SnappCar. Het is niet toegestaan om onderling de Kilometervergoeding te verrekenen en /of andere kosten bij Huurder in rekening te brengen of onderling te verrekenen.

7.2       Het is Huurders toegestaan meerdere Huurverzoeken in te dienen, tot maximaal het aantal aangegeven in het Platform.

7.3       De betreffende Verhuurder ontvangt bericht van het Huurverzoek. Indien een Verhuurder

het Huurverzoek wenst te accepteren, dient hij dat aan te geven via het Platform.

7.4       De Huurovereenkomst komt tot stand op het moment dat de Verhuurder het Huurverzoek van de Huurder accepteert via het Platform. SnappCar is geen partij bij de Huurovereenkomst. SnappCar handelt alleen als tussenpersoon door het Platform aan te bieden en de betaling te faciliteren.

7.5      Het is Huurders niet toegestaan in eenzelfde of elkaar overlappende periode meer dan één (1) Voertuig te huren via het Platform. Nadat een Huurovereenkomst tot stand is gekomen en de Huurvergoeding is betaald,  worden overige  openstaande Huurverzoeken voor dezelfde en/of overlappende periode automatisch geannuleerd.

 

Artikel 8           Verplichtingen uit de Huurovereenkomst

8.1      Gedurende de Huurperiode is de Huurder verantwoordelijk voor het Voertuig en voor alle kosten die gerelateerd zijn met de status, locatie en veiligheid van het Voertuig.

8.2       De Huurder staat ervoor in dat hij het Voertuig zal gebruiken als ‘goed huisvader’ en

conform de Gedragsregels zoals ter beschikking gesteld op het Platform.

8.3      Het is de Huurder niet toegestaan het Voertuig door een ander dan de Huurder te laten ophalen, besturen en/ of terugbrengen, tenzij (i) de 2bestuurder staat geregistreerd als

`Geverifieerd Gebruiker` bij SnappCar, (ii) de 2bestuurder vooraf is aangemeld als extra bestuurder bij SnappCar, en (iii) de Verhuurder hiervan op de hoogte is gesteld door de Huurder.


 

8.4      Voordat Verhuurder het Voertuig aan Huurder in bezit geeft als gevolg van de Huurovereenkomst, dienen Verhuurder en Huurder alle gegevens juist en volledig in te vullen via het Platform op het SnappForm en te bevestigen via het Platform (inchecken). Het SnappForm maakt onderdeel uit van de Huurovereenkomst. Huurder en Verhuurder zijn zelf volledig verantwoordelijk voor het juist en volledig invullen, alsmede het op juiste wijze in (– en uit)checken via het Platform en/of de SnappCar applicatie.

8.5       De Verhuurder dient te voorkomen dat de Huurder bezit neemt van het Voertuig als de

Verhuurder op redelijke gronden meent dat de Huurder:

a)    Niet voldoet aan de voorwaarden voor een Huurder zoals uiteengezet in artikel 4;

b)    Om welke reden dan ook ongeschikt is om het Voertuig te besturen;

c)    Zich niet kan identificeren, door bijvoorbeeld geen geldig rijbewijs of paspoort/ID te tonen;

d)    Geen bevestiging van de Huurovereenkomst met het juiste boekingsnummer kan tonen;

e)    Weigert de juiste en volledige gegevens in te vullen in de SnappCar applicatie of in/

op het SnappForm en/ of weigert in te checken.

In bovengenoemde gevallen kan de Verhuurder de Huurovereenkomst zonder kosten of boetes beëindigen.

8.6       De Huurder dient het Voertuig niet in bezit te nemen als de Huurder op redelijke gronden

meent dat de Verhuurder:

a)    En/of het Voertuig niet voldoet aan de voorwaarden zoals uiteengezet in artikel 4 en

5;

b)   Eventuele schade aan het Voertuig niet op juiste en volledige wijze vastlegt via het

Platform in de SnappCar applicatie en/of op het SnappForm:

c)    Weigert overige gegevens juist en volledige in te vullen in de SnappCar applicatie en/of op het SnappForm en/of weigert in te checken;

 

 In bovengenoemde gevallen kan de Huurder de Huurovereenkomst zonder kosten of boetes beëindigen en ontvangt de Huurder van Verhuurder restitutie van de betaalde Huurvergoeding.

8.7       De Huurder is verantwoordelijk voor het retourneren van het Voertuig:

a)   Op de datum, tijd en plaats zoals overeengekomen in de Huurovereenkomst. Indien de plaats van retourneren niet (exact) is overeengekomen in de Huurovereenkomst, dient de Huurder het Voertuig te retourneren op een toegestane parkeerplaats welke door de Verhuurder akkoord bevonden is;

b)    Zonder dat zich in het Voertuig persoonlijke bezittingen van de Huurder bevinden;

c)    Inclusief alle sleutels en papieren en/of overige documentatie en (reserve)materialen en hulpmiddelen, waaronder maar niet uitsluitend het reservewiel, de krik en alle andere materialen aanwezig in het Voertuig op het moment waarop het Voertuig ter beschikking is gesteld aan de Huurder;

d)    Met dezelfde stand van de brandstofmeter als bij het in ontvangst nemen van het Voertuig, tenzij anders overeengekomen (en in het SnappForm of op een andere door SnappCar aangegeven manier vastgelegd); 

e)    In dezelfde staat als bij het in ontvangst nemen van het Voertuig, tenzij anders overeengekomen en vastgelegd in het SnappForm;

8.8       De Huurder is volledig aansprakelijk voor alle schade die de Verhuurder, SnappCar en/of derde partijen lijden doordat Huurder haar verplichtingen niet (volledig) naleeft. Huurder aanvaardt de verantwoordelijkheid zoals hiervoor beschreven, alsmede de verplichting om zijn volledige medewerking te verlenen aan afhandeling van eventuele schade en bovendien aanvaardt Huurder de boetes, uiteengezet in het Boetebeleid die SnappCar kan opleggen en verhalen in aanvulling op de daadwerkelijk door de Verhuurder of SnappCar geleden schade.

8.9       Huurder en Verhuurder zijn gehouden na afloop van de Huurperiode via het Platform op het SnappForm aan te geven of het Voertuig Schade heeft opgelopen,  alsmede de kilometerstand van het Voertuig en het niveau van de brandstofmeter van het Voertuig te vermelden. Huurder en Verhuurder zijn gehouden gezamenlijk het SnappForm te ondertekenen/ te bevestigen (en uit te checken). Indien één van beide partijen weigert het SnappForm gezamenlijk te bevestigen en weigert uit te checken, dan zijn beide partijen verplicht SnappCar per mail direct op de hoogte te stellen, met een verklaring en deze met bewijzen te staven (bijvoorbeeld middels foto's).

8.10     Conform artikel 5.2 van deze Voorwaarden, dient de Verhuurder te zorgen dat zijn Profiel en de foto's van zijn Voertuig actueel zijn. Bovendien moet de Verhuurder het Voertuig na elke transactie zelf inspecteren en bepalen of de staat van het Voertuig nog correct en actueel is. Indien er wijzigingen zijn (bijvoorbeeld beschadigingen), dan dient de Verhuurder nieuwe up-to-date foto’s aan het Profiel toe te voegen.

8.11     De voorwaarden van Verzekeraar gelden ten aanzien van de termijn waarbinnen Schade,

die ontstaan is tijdens de Huurperiode, gemeld moet worden, alsmede of er foto’s overlegd

dienen te worden. De Verzekeraar bepaalt ook of er dekking is voor de schade.

8.12      Huurder en Verhuurder zijn zelf verantwoordelijk voor het correct en volledig volgen, invullen, controleren en voltooien van de SnappCar applicatie en SnappForm, waaronder tevens wordt begrepen het tijdig en op juiste wijze (in- en) uitchecken. Het SnappForm maakt onderdeel uit van de Huurovereenkomst en kan na bevestiging worden gedownload door Huurder en Verhuurder.

8.13     In het geval van eventuele onjuistheden in het SnappForm, dient de Gebruiker zich te melden bij SnappCar Support, zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 48 uur na het einde van de Huurperiode.

8.14      SnappCar is geen partij bij de Huurovereenkomst en/of de Verzekeringsovereenkomst. Het is derhalve aan de Huurder en Verhuurder om zelf tot een oplossing van een eventueel conflict te komen.

 

Artikel 9           Duur en beëindiging van de Huurovereenkomst

9.1       De Huurovereenkomst wordt aangegaan voor de Huurperiode en eindigt van rechtswege bij eindiging van de Huurperiode en nadat volledige betaling heeft plaatsgevonden. De Huurder en Verhuurder kunnen de Huurovereenkomst alleen tussentijds beëindigen in overeenstemming met het  Boetebeleid.


 

9.2     Het retourneren van het Voertuig  op een eerder tijdstip dan overeengekomen in de Huurovereenkomst, heeft geen beëindiging van de Huurovereenkomst en/of (gedeeltelijke) restitutie van de Huursom tot gevolg.

9.3       Volledige betaling van de Huurvergoeding, alsmede de SnappCar Fee, Verzekering Fee

en eventuele overige toeslagen dient voor aanvang van de beoogde Huurperiode door

SnappCar te zijn ontvangen.

9.4    Tot het einde van de beoogde Boekingsperiode, kunnen partijen de Huurovereenkomst verlengen. Ten aanzien van een verlenging van de Boekingsperiode dient dezelfde procedure gevolgd te worden als voor het sluiten van de initiële Huurovereenkomst. Bij het uitblijven van een acceptatie van het verlengingsverzoek door Verhuurder, zal de oorspronkelijke Boekingsperiode gelden zoals uiteengezet in de Huurovereenkomst en dient Huurder het Voertuig tijdig en binnen de oorspronkelijke Boekingsperiode te retourneren. Op alle eventuele (geaccepteerde) verlengingen van de Huurovereenkomst zijn deze Algemene Voorwaarden tevens van overeenkomstige toepassing.

9.5      Partijen kunnen de Huurovereenkomst binnen een termijn van 14 dagen na het sluiten van de Huurovereenkomst zoals uiteengezet in artikel 7.4 herroepen. Echter, de Huurovereenkomst kan niet meer worden herroepen door één van beide partijen na het begin van de Huurperiode. Vanaf het begin van de Huurperiode, wordt de Huurovereenkomst, met betrekking tot het herroepingsrecht, geacht volledig te zijn vervuld.

 

 

Artikel 10         Schade, verzekering en boetes

10.1     Tegelijk met het sluiten van de Huurovereenkomst wordt de Verzekeringsovereenkomst gesloten. De Verzekeringsovereenkomst is afhankelijk van de Huurovereenkomst en de Huurperiode. De Verzekeraar bepaalt de voorwaarden van de Verzekeringsovereenkomst. Indien voor het sluiten van de Huurovereenkomst of een verlenging ervan niet de voorgeschreven procedure wordt gevolgd, is het Voertuig niet verzekerd.

10.2    Huurder is volledig aansprakelijk voor Schade. Schade dient binnen een bepaalde periode na afloop van de Huurperiode gemeld te worden bij de Verzekeraar. De termijn wordt bepaald door Verzekeraar en staat in de Verzekeringsovereenkomst.

10.3     Indien Schade gedekt wordt door de Verzekeringsovereenkomst, dan is de Huurder slechts gehouden het Eigen Risico te betalen.

10.4     In geval van Schade dient Huurder in de nabije omgeving van het Voertuig te blijven, totdat Pechhulp arriveert of totdat expliciet is afgestemd met de Verhuurder dat het Voertuig achtergelaten kan worden.

10.5    De hoogte van het Eigen Risico kan variëren, afhankelijk van factoren als bijvoorbeeld leeftijd en waarde van de auto. SnappCar kan de Huurder als extra service de mogelijkheid bieden om het Eigen Risico af te kopen of te verlagen voor een vast bedrag per huurdag.

10.6     Indien de Huurder het Eigen Risico niet heeft afgekocht en er Schade ontstaat, is SnappCar

gerechtigd om een voorschotbetaling op het Eigen Risico te innen bij de Huurder.

10.7     De Verzekeraar bepaalt de verzekeringsvoorwaarden en of er dekking bestaat onder de Verzekeringsovereenkomst. SnappCar is geen partij bij de Verzekeringsovereenkomst. Indien Schade niet gedekt wordt door de Verzekeringsovereenkomst en/of daarover een conflict ontstaat, dan geldt dat de Gebruikers onderling (en/of met de Verzekeraar) tot een afwikkeling van de Schade dienen te komen.

10.8     De Verzekeraar is gerechtigd om als voorwaarde voor dekking te stellen dat de Huurder en/of Verhuurder een volledig ingevuld en bevestigd (of een ondertekend) SnappForm overleggen en dat de Huurder en/of Verhuurder een volledig ingevuld en ondertekend Europees schadeformulier overleggen. Indien Huurder of Verhuurder hieraan geen of onvoldoende medewerking verleent, is die partij zelf aansprakelijk voor de schade die daaruit voortvloeit. Hieronder wordt dus tevens, maar niet uitsluitend, begrepen de schade die ontstaan is en niet gedekt wordt door de Verzekeringsmaatschappij doordat Gebruikers geen of onvoldoende medewerking verlenen.

10.9    Indien blijkt dat een Verhuurder een al aanwezige schade aan het Voertuig op een Huurder probeert af te wentelen, zullen de werkelijke kosten van de benodigde expertise, schadebehandeling en extra administratieve handelingen, zoals opname in de door Verzekeraar gebruikte  meldings-en controle systemen  en aangifte bij de  politie voor verzekeringsfraude op de Verhuurder verhaald worden, verhoogd met een administratieve boete zoals uiteen gezet in het Boetebeleid. Dit bedrag zal minimaal EUR 1.000,- per gebeurtenis bedragen. Tevens zal de Verhuurder uitgesloten worden van het SnappCar Platform. Het kan  tevens  gevolgen hebben en  (mogelijk)   leiden tot uitsluiting bij de Verzekeraar.

10.10   De Verhuurder is zelf verantwoordelijk voor eventuele vereiste melding aan zijn huidige verzekeraar van het feit dat het Voertuig verhuurd gaat worden. De Verhuurder is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de voorwaarden van zijn huidige verzekeraar en dient dus bijvoorbeeld   zelf  in te schatten  of  het jaarkilometrage van zijn  bestaande verzekering dient te worden gewijzigd en dit door te geven aan zijn huidige verzekeraar.

10.11   SnappCar stelt het Boetebeleid vast en is gerechtigd boetes op te leggen aan Gebruikers.

De meest recente versie van het Boetebeleid vind je  hier. SnappCar is niet gehouden om de boetes op te leggen (en/ of om geïnde boetes aan Verhuurder te betalen).

 

Artikel 11         Betaling

11.1     De Huurder zal de Huursom betalen zoals overeengekomen in de Huurovereenkomst.

Volledige betaling van de Huurvergoeding alsmede de SnappCar Fee, Verzekering Fee en eventuele overige toeslagen dient voor aanvang van de Huurperiode te hebben plaatsgevonden.  Volledige betaling van de Kilometervergoeding alsmede de SnappCar Fee en Verzekering Fee met betrekking tot de Kilometervergoeding dient in overeenstemming met artikel 11.8 plaats te vinden, nadat Huurder en Verhuurder de kilometerstanden hebben bevestigd.

11.2     Informatie over betaalmethodes staat op het   Platform. Alle betalingen in het kader van Dienst worden afgehandeld in samenwerking met een derde partij (Stripe, zie art. 11.3). Alle betalingen worden eerst aan deze derde partij gedaan, waarna die derde partij de betalingen vervolgens verdeeld aan de betreffende Verhuurders na afloop van de betreffende Huurovereenkomst, en aan SnappCar en derde partijen zoals de Verzekeringsmaatschappij.

11.3     De  betalingsverwerkingsdiensten  voor  Gebruikers  op  het  SnappCar-platform  worden

geleverd door Stripe, en zijn onderworpen aan de  Stripe Connected Account- overeenkomst, die ook de Dienstverleningsvoorwaarden van Stripe omvat (gezamenlijk te noemen: de “Stripe Services Agreement”). Door akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden of als Gebruiker gebruik te blijven maken van het SnappCar-platform, ga je ermee akkoord gebonden te zijn aan de Stripe Services Agreement, zoals deze van tijd tot tijd door Stripe kan worden gewijzigd. Om betalingsverwerkingsdiensten via Stripe mogelijk te maken, stem je ermee in om SnappCar juiste en volledige informatie over jezelf en je bedrijf te verstrekken, en geef je SnappCar toestemming om deze informatie te delen met Stripe, evenals transactie-informatie met betrekking tot je gebruik van de betalingsverwerkingsdiensten die door Stripe worden geleverd.

11.4     Indien je de Stripe Services Agreement niet accepteert (en/of niet aan de door Stripe opgelegde voorwaarden voldoet), kan SnappCar geen betalingen verrichten. SnappCar is niet gehouden de betaling op een andere wijze uit te voeren.11.5     Indien de Huurder de Huursom en/of aanvullende kosten zoals genoemd in artikel 11.9 niet

tijdig aan SnappCar betaalt, kan SnappCar haar vordering op de Huurder uit handen geven aan een derde partij. Deze derde partij maakt gebruik van  Mollie Payments voor de verwerking van transacties. In dit kader kunnen persoonsgegevens van de Huurder gedeeld worden met Mollie Payments.

11.6     Voor wat betreft de bepaling van de hoogte van enige betaling aan Huurder of Verhuurder, worden de gegevens van SnappCar geacht juist te zijn.

11.7     SnappCar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van vergissingen bij het aangaan van Huurovereenkomsten, waaronder, maar niet uitsluitend vergissingen ten aanzien van Profielen, Huurperiodes, Huurvergoedingen, Voertuigen en de Kilometerstanden of - vergoedingen.

11.8     Na afloop van de Huurperiode wordt de Kilometervergoeding, nadat het aantal extra gereden kilometers door Huurder en Verhuurder zijn bevestigd, direct geïncasseerd bij Huurder. De Kilometervergoeding wordt vervolgens na het incasseren tezamen met de Huurvergoeding uitbetaald aan Verhuurder.

11.9    Je aanvaardt dat SnappCar aanvullende kosten in rekening mag brengen en na afloop van de Huurperiode mag incasseren, in aanvulling op de Huursom, waaronder, maar niet uitsluitend ten aanzien van:

a)    Eventuele boetes op grond van het Boetebeleid;

b)    Benzinekosten (als het Voertuig met een lager brandstof niveau is geretourneerd dan overeengekomen);

c)    Schoonmaakkosten (als het voertuig verontreinigd is gedurende de Huurperiode);

d)    Kosten voor Pechhulp (die niet onder de gekozen Pechhulp-service vallen);

e)    Het     Eigen    Risico    wat    van    toepassing    kan    zijn     op    basis    van    de Verzekeringsovereenkomst, wat door  SnappCar  geïncasseerd  wordt  namens de Verzekeraar;

f)     Eventuele boetes en procedurekosten betreffende parkeer- verkeers- en/of andere overtredingen, waaronder, maar niet uitsluitend, de kosten van het eventuele wegslepen of een wielklem, veroorzaakt gedurende de Huurperiode en/of door de Huurder;

g)    Een  verlies  of  schade  als  gevolg  van  het  niet  nakomen  van  deze  Algemene

Voorwaarden door de Gebruiker, voor zover dit wettelijk is toegestaan;

h)    Een verlies of schade als gevolg van het niet nakomen van de Huurovereenkomst door de Gebruiker voor zover dit wettelijk is toegestaan;

i)     BTW of andere belastingen die geheven worden op bedragen genoemd in dit artikel of de Huursom;

j)     Eventuele Voorschotten betaald door SnappCar aan derden, waaronder bijvoorbeeld aan andere Gebruikers;

k) Eventuele kosten die voortkomen uit het storneren van automatisch incasso’s bij de bij SnappCar bekende en door Gebruiker opgegeven bankrekening.

11.10   Verhuurder aanvaardt dat indien en voor zover de aanvullende kosten als bedoeld in artikel

11.9 van deze Algemene Voorwaarden niet bij de Huurder geïnd kunnen worden door SnappCar, SnappCar niet gehouden is om deze aanvullende kosten aan Verhuurder te betalen, ongeacht welke reden hieraan ten grondslag ligt, eveneens in het geval de kosten niet worden gedekt door de Verzekeringsovereenkomst.

11.11   Verhuurders zijn zelf verantwoordelijk voor het naleven van eventuele lokale belasting- en andere regelgeving (waaronder begrepen de eventuele verplichting tot het afdragen van belasting, zoals inkomens- en omzetbelasting), die van toepassing kan zijn op de (ver)huur van je Voertuig. SnappCar draagt over de huurvergoeding (die Verhuurders ontvangen) geen BTW af, noch over de verzekeringspremie die door Gebruikers aan de Verzekeraar wordt betaald. SnappCar draagt enkel BTW af over de SnappCar Fee die haar ten goede komen (niet zijnde de Huurvergoeding).

11.12   De Gebruiker machtigt SnappCar om de volgende betalingen af te schrijven van het bij SnappCar bekende en of door Gebruiker gebruikte bankrekeningnummer (of Credit Card) op het moment dat zij zich voordoen:

a)    Een boete op grond van het Boetebeleid van SnappCar;

b)    Een   verschuldigde   betaling   met   betrekking   tot   de   Dienst,   waaronder    de Kilometervergoeding, de SnappCar Fee, Verzekering Fee en eventuele andere Toeslagen;

c)    Een verschuldigde betaling betreffende het Eigen Risico;

d)    Een verschuldigde betaling betreffende verlies of schade als gevolg van het niet nakomen van deze Algemene Voorwaarden door de Gebruiker;

e)    Eventuele Voorschotten betaald door SnappCar;

f)     Een voorschotbetaling zoals bedoeld in artikel 10.6 van deze Algemene Voorwaarden.

11.13  SnappCar is gerechtigd om een borg te verlangen. De Huurder geeft bij het registreren op het Platform voor zover nodig toestemming om een borg open te stellen. SnappCar kan de borg gebruiken om openstaande vorderingen (bijvoorbeeld ten aanzien van de Huursom) of aanvullende kosten (zoals beschreven in artikel 11.9) te innen, indien de Huurder deze niet uit eigen beweging betaalt. De Huurder betaalt de borg tijdens of voorafgaand aan de eerste boeking, daarna blijft de borg voor alle daaropvolgende boekingen staan.

11.14  SnappCar is te allen tijde gerechtigd om verschuldigde bedragen te verrekenen en/of om haar Dienst op te schorten.


 

 

Artikel 12  IE rechten

12.1      Alle SnappCar IE berust uitsluitend bij CarShare Ventures B.V. en/of haar licentiegevers.

12.2    CarShare Ventures B.V. verleent hierbij aan de Gebruikers een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar recht om van de SnappCar IE te gebruiken zoals uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden.

12.3     Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot de SnappCar IE in welke vorm dan ook aan te passen, waaronder, maar niet uitsluitend, te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.

12.4      Iedere directe of indirecte inbreuk op de SnappCar IE is verboden. Je garandeert geen handelingen te verrichten die direct of indirect inbreuk makend of schadelijk kunnen zijn ten aanzien van de SnappCar IE, waaronder, maar niet uitsluitend middels domeinnamen, merken of advertenties (bijv. via Google Adwords).

12.5     Voor zover er IE rechten rusten op informatie die jij in je Profiel hebt opgenomen, verleen je hierbij aan SnappCar een wereldwijde, kosteloze, onbezwaarde, sub-licentieerbare, niet- exclusieve licentie om deze informatie te gebruiken en openbaar te maken.

 

 

Artikel 13         Aansprakelijkheid

13.1    SnappCar is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade (zoals hieronder beschreven) die je lijdt als gevolg van een aan SnappCar toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad tot een bedrag ter grootte van maximaal EUR 1.000,-. De totale aansprakelijkheid van SnappCar per gebeurtenis, en bij opeenvolgende gebeurtenissen, per kalenderjaar, zal nooit meer dan EUR. 1.000,- bedragen.

13.2     Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

a)    materiële schade aan zaken;

b)    redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, mochten worden verwacht;

c)    redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak, de aansprakelijkheid, de directe schade en de wijze van herstel.

13.3      Iedere  aansprakelijkheid van  SnappCar  anders dan voor directe  schade, waaronder begrepen gevolgschade, is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt in dit verband in ieder geval verstaan: gemiste inkomsten, winstderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, verliezen, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens en/of vertragingsschade.

13.4     SnappCar is in ieder geval nooit aansprakelijk voor schade als gevolg van:

a)    Informatie die SnappCar van derden ontvangt of informatie die zich op websites van derden bevindt, waarnaar SnappCar verwijst;

b)    Informatie die door Gebruikers op het Platform of in Profielen is geplaatst;

c)    Schade aan of verlies van eigendommen, waaronder een Voertuig;

d)    Dood of letsel, tenzij dat het gevolg is van opzet of grove schuld van SnappCar;

e)    Verkeers- of parkeerovertredingen in verband met een Voertuig;


 

f)     Brandstofkosten in verband met een Voertuig;

g)    Het niet nakomen van deze Algemene Voorwaarden door een andere Gebruiker;

h)    Het beëindigen van een Huurovereenkomst, het staken van de Dienst, het verwijderen van een Profiel en/of het sluiten van het Platform.

i)     De  beoordeling  door  de  Verzekeraar  over  het  al  dan  niet  voor  vergoeding  in aanmerking komen van Schade (en de hoogte van de eventueel daaraan verbonden uitkering/ vergoeding).

13.5     Deze aansprakelijkheidsbeperking van SnappCar beoogt niet de aansprakelijkheid van SnappCar voor opzet en/of bewuste roekeloosheid van SnappCar (“eigen handelen”) zelf en/of haar leidinggevende ondergeschikten uit te sluiten.

13.6     Je vrijwaart SnappCar voor alle schade en kosten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot schade als gevolg van (vermeende) inbreuk op SnappCar IE, aanspraken van derden, incassokosten, wettelijke zakelijke rente, winstderving, verschuldigde boetes en kosten van juridische bijstand, die SnappCar lijdt of maakt en die voortvloeien uit (i) een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Algemene Voorwaarden aan jouw zijde, (ii) jouw gebruik van de Dienst of (iii) een onrechtmatige daad, waaronder, maar niet uitsluitend, overtreding van of wanprestatie onder de Huurovereenkomst.

 

Artikel 14         Beëindiging Profiel

14.1      Je hebt het recht om op elk gewenst moment het gebruik van de Dienst te staken en je Profiel te beëindigen/verwijderen. De beëindiging van je Profiel heeft geen gevolgen voor Huurovereenkomsten die al gesloten zijn voor het moment van beëindiging. Alle Huurverzoeken worden geannuleerd.

14.2     Je aanvaardt dat SnappCar het recht heeft om jouw gebruik van de Dienst te blokkeren, je af te sluiten en/of je Profiel te verwijderen, zonder jegens jou aansprakelijk te zijn, indien SnappCar daartoe aanleiding ziet, waaronder, maar niet uitsluitend indien je in strijd handelt met een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden.

14.3     Indien je na beëindiging van je Profiel nog een betaling moet ontvangen en/of nog een

tegoed hebt op het moment van beëindiging, zal SnappCar er zorg voor dragen dat deze bedragen aan jou worden uitbetaald.

14.4    Alle bedragen die je aan SnappCar verschuldigd bent worden op het moment van beëindiging van je Profiel direct opeisbaar.

 

Artikel 15         Overig

15.1     Op deze Algemene Voorwaarden en alle geschillen die daaruit voortvloeien en/ of daarmee verband houden, is het recht van toepassing van het land waar het voertuig is geregistreerd en wordt verhuurd.

15.2     Alle geschillen die voorvloeien uit en/of verband houden met deze Algemene Voorwaarden,

worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht, tenzij dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijst.

15.3     Indien je een klacht hebt, verzoeken we je de klacht eerst bij SnappCar kenbaar te maken via dit  webform. Wanneer je klacht, naar jouw mening niet voldoende wordt behandeld,


 

heb je als Consument de mogelijkheid je klacht te melden via het platform van de Europese

Unie (Europees Online Dispute Resolution Platform) http://ec.europa.eu/odr.

15.4   Indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn dan wel om enige andere reden geheel of gedeeltelijk ongeldig worden of zijn, blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht. SnappCar zal het ongeldige beding vervangen door een beding dat wel geldig is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Algemene Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemt met die van het ongeldige beding.

15.5 SnappCar mag alle vorderingen, bevoegdheden, rechten en verplichtingen en acties die verband houden met de Algemene Voorwaarden, overdragen aan derden of verpanden en zal je daarvan op de hoogte stellen. Je verklaart reeds nu voor alsdan aan een zodanige overdracht of verpanding mee te werken en dat die derde, in geval van een zodanige overdracht alle rechten jegens jou zal kunnen uitoefenen.

 

 

SNAPPCAR KEYLESS - VOORWAARDEN


De Keyless Voorwaarden maken onderdeel uit van de SnappCar Algemene Voorwaarden en zijn enkel van toepassing op SnappCar Keyless en alle Gebruikers die een SnappCar Keyless Voertuig verhuren of huren.


 

Artikel 16         Aanvullende definities

SnappCar Keyless: Dienst die SnappCar verleent waarbij Verhuurder en Huurder een (ver)huurtransactie aangaan zonder dat de Verhuurder persoonlijk aanwezig is.

 

 SnappCar Keyless-technologie: Technologie waarmee het Voertuig via de SnappCar Keyless App of SnappCar Platform vergrendeld en geopend kan worden, en waarmee de locatie van het Voertuig geregistreerd wordt.

Keyless Owner Agreement:        Overeenkomst tussen SnappCar en Verhuurder ten behoeve van gebruik van SnappCar Keyless.

 

Artikel 17 Keyless Owner Agreement

Om een Voertuig door middel van SnappCar Keyless te kunnen verhuren, dient er SnappCar Keyless-technologie ingebouwd te worden in het Voertuig en dient Verhuurder een Keyless Owner Agreement af te sluiten, waarop deze Algemene Voorwaarden tevens van toepassing zijn.

 

Artikel 18         In- en uitchecken, schade, verzekering

 

18.1    De Gebruikers die via SnappCar Keyless (ver)huren stemmen ermee in dat het Voertuig op afstand ontgrendeld kan worden door middel van de SnappCar Keyless-technologie (zonder tussenkomst van de Gebruiker).

18.2     Het moment dat de Gebruikers de sleuteloverdracht bij aanvang van de Huurperiode via het Platform bevestigen, wordt gelijkgesteld aan het moment dat de Huurder door middel van  de  SnappCar  Keyless-technologie  het  Voertuig  ontgrendeld  en  toegang  tot  het Voertuig krijgt.

18.3    Het moment dat de Gebruikers de sleuteloverdracht aan het einde van de Huurperiode via het Platform bevestigen, wordt gelijkgesteld aan het moment dat de Huurder door middel van de SnappCar Keyless-technologie het Voertuig vergrendelt.

18.4    De Gebruikers stemmen ermee in dat de Huurder en Verhuurder voorafgaand aan en na afloop van de Huurperiode het Voertuig niet samen inspecteren. Daarom moet de Huurder het Voertuig van tevoren extra zorgvuldig controleren en is het ten zeerste aan te raden om foto's te nemen van bestaande schade(s) en  deze foto’s toe te voegen via het SnappCar Platform.

18.5    Na afloop van  de Huurperiode moet eventuele Schade volgens de in  de Algemene Voorwaarden beschreven procedures worden gemeld. De Huurder moet bij de check-out foto's maken van het Voertuig (ongeacht of er Schade is ontstaan of niet). Deze foto’s kunnen toegevoegd worden via het SnappCar Platform. De Huurder moet de foto's op verzoek aan SnappCar kunnen verstrekken.

18.6     De Gebruiker(s) stemt/stemmen ermee in dat er geen fysieke identiteitscontrole van de Huurder mogelijk is (zoals vermeld in artikel 8.5 sub c).

18.7    In tegenstelling tot artikel 8.9 kan de Verhuurder geen wijzigingen aanbrengen in de check out procedure en worden de gegevens automatisch geaccordeerd. Bij eventuele onjuistheden in het SnappForm kan de Verhuurder zich melden bij SnappCar support. Dit dient zo spoedig mogelijk te gebeuren, maar in ieder geval binnen 48 uur na het einde van de Huurperiode.

 Artikel 19

Onder verwijzing naar artikel 6.4 kan SnappCar niet garanderen dat de SnappCar Keyless- technologie altijd zal functioneren, zonder storingen en/of fouten. Je aanvaardt dat SnappCar jegens jou niet aansprakelijk is voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn, (tijdelijke) storingen of (tussentijds) uitvallen van de van de SnappCar Keyless- technologie.

 

Artikel 20         Privacy en Gebruikersgegevens

20.1    Om SnappCar Keyless verhuur mogelijk te maken, verzamelt SnappCar de geo- locatiegegevens van het Voertuig. Deze informatie wordt door SnappCar opgevraagd en verwerkt, zodat de Verhuurder het Voertuig via SnappCar Keyless voor verhuur kan aanbieden en de Huurder de locatie van het Voertuig kan zien. 

20.2    SnappCar  kan  logbestand-informatie,  zoals  gebeurtenissen,  motor-/autodiagnostiek, status, locatie en snelheid, opslaan, bekijken en analyseren voor het opsporen en voorkomen  van  fraude.  In  de   SnappCar  Keyless  Privacy  Policy  worden  Gebruikers geïnformeerd over het gebruik en de verwerking van de gegevens die binnen SnappCar Keyless worden verzameld.